De förorenade platserna benämns som objekt och sorteras in i olika riskklasser. Objekten med riskklass ett och två har hög miljöpåverkan, vilket innebär att dessa bör undersökas. Huvudprincipen i miljöbalken är att den som har förorenat ska stå för efterbehandling av förorenade områden.

I Högsby kommun arbetar vi nu med ett statligt finansierat objekt där Länsstyrelsen i Kalmar län är tillsynsmyndighet. Under 2024 pågår fältarbeten i form av provtagning av mark, vatten och luft för att kunna säkra om det kommer att behövas någon vidare åtgärd. Projektet beräknas vara slutredovisat under första månaderna av 2025.