• Kommunens budget och verksamhetsplan
 • Budgetuppföljning (månads- och delårsbokslut)
 • Årsbokslut och årsredovisning
 • Koncernbokslut och koncernredovisning
 • Finansiell hantering
 • Kassahantering
 • Hantering av leverantörsfakturor
 • Kundfakturering
 • Kravverksamhet
 • Skatt och momsfrågor
 • Donationsfonder
 • Ekonomistyrning
 • Ekonomisystem
 • Råd och stöd till förvaltningar och utskott/nämnder i ekonomiska frågor
 • Försäkringar
 • Upphandling

Högsby kommuns verksamheters nettokostnad beräknas uppgå till omkring 442 miljoner kronor under 2023. Av verksamheternas nettokostnad är cirka 80 procent personalkostnader.

Mer än 85 procent av Högsby kommuns totala budget går till skola och utbildning samt vård och omsorg. Övriga procent finansierar övrig verksamhet i form av bland annat räddningstjänst, parker och vägar, bibliotek, kultur och turism. För ytterligare information se budgetdokumentet till höger.

Den kommunala servicen finansieras med bland annat skatter och statsbidrag. Högsby kommuns invånare betalar 2023 i genomsnitt 34,33 kronor i skatt per intjänad hundralapp (till kommun och region men exklusive kyrkoavgift). Skatten består av följande delar:

 • 22,21 kronor i kommunalskatt
 • 11,86 kronor i regionskatt
 • 0,26 kronor i begravningsavgift

I den högra spalten finns en kommunrapport med nyckeltal för befolkning, arbetsmarknad och ekonomi avseende Högsby kommun. För ytterligare nyckeltal och jämförelser med andra kommuner hänvisas till Kolada.

Behöver du råd, stöd och hjälp i frågor som berör din egna ekonomiska situation, kontakta Individ- och familjeomsorgen.