Kåsans förskola är beläget på skolområdet vid Fröviskolan. På Kåsan går de äldsta barnen i förskolan och samarbete med fritidshemmet är en naturlig del av vår verksamhet.

Utbildningen på förskolan grundar sig i Förskolans läroplan Lpfö 18 och den är utgångspunkt för vårt arbete. På förskolan arbetar vi med målstyrda projektarbeten vilket innebär att vi i vår undervisning använder olika projekt för att ge barnen förutsättningar för utveckling och lärande enligt de mål vi har satt upp. Prioriterade målområden är språk, matematik, normer och värden och hållbar utveckling.

  • För att främja språket arbetar vi både språk- och kunskapsutvecklande och vi strävar efter att ge barnen rika tillfällen till att utveckla sitt språk. Boksamtal, bildstöd, TAKK och fonomix är verktyg vi använder oss av.
  • I våra projekt är matematiken en stor del och vi arbetar mycket med matematiska begrepp, men vi synliggör också matematiken i vardagen, problematiserar och ger barnen utmaningar. 
  • Vi strävar efter en miljö där vi lyssnar på varandra och visar hänsyn och respekt, både för den enskilda individen och för gruppen.
  • Utemiljön och utflykter är något vi prioriterar och just nu är allemansrätten en del av vår undervisning.

Leken och det lustfyllda lärandet är en central del i vår utbildning och vi anser att leken har stor betydelse för barnen utveckling. Vi strävar efter att alla på Kåsans förskola ska känna sig välkomna genom ett glatt och öppet bemötande.

Förskolan Kåsan
Fröviskolan,
579 32 Högsby

E-post: kasan@skolan.hogsby.se 

Telefon:

  • Förskolan Kåsan: 010-356 54 30
  • Enhetschef Susanne Björck: 010-356 52 15
  • Arbetslagsledare Hanna Olsson: 010-356 54 30