Alla beslut om ekonomiskt bistånd jml. 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) kan överklagas.

Tillsammans med beslutet får du information om hur du överklagar. Du kan få hjälp av personalen på vuxenenheten att skriva ett överklagande.

Ett överklagande som inte ändras sänder vuxenenheten vidare till förvaltningsrätten i Växjö som prövar vad som är ett lämpligt beslut i ärendet.