CAN

CANs (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) drogvaneundersökning i årkurs 9 på grundskolan och år 2 på gymnasiet. ILFA (Indikatorsbaserat Lokalt Förebyggande Arbete) behovsinventering, rekommendationer och uppföljning, slutrapport hösten 2019.

Läs mer hos CAN

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens faktablad med färdiga tabeller och diagram är indelade efter de 11 nationella målområdena. Vanliga källor är SCB:s befolkningsstatistik, Brottsförebyggande rådet, Skolverket, Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen och Hälsa på lika villkor.

Lupp

Lupp är en enkätstudie som samordnas genom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor samt Regionförbundet i Kalmar län. Lupp syftar att ge kunskap om ungas situation, erfarenheter och synpunkter.