CAN

CANs (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) drogvaneundersökning i årkurs 9 på grundskolan och år 2 på gymnasiet. ILFA (Indikatorsbaserat Lokalt Förebyggande Arbete) behovsinventering, rekommendationer och uppföljning, slutrapport hösten 2019.

Läs mer hos CAN

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens faktablad med färdiga tabeller och diagram är indelade efter de 11 nationella målområdena. Vanliga källor är SCB:s befolkningsstatistik, Brottsförebyggande rådet, Skolverket, Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen och Hälsa på lika villkor.

LUPP

Ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och används för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt.

LUPP-resultat 2021 Högsby kommun på Kommunförbundet Kalmar läns webbplats