1 Inledning

Det huvudsakliga syftet med riktlinjerna är att tydliggöra i vilka fall man som vårdnadshavare har rätt till förskola eller fritidshem för sitt barn inom barn- och utbildningsverksamheten. Riktlinjerna riktar sig både till vårdnadshavare som har eller kommer att ha barn i förskola och/eller fritidshem men även till personal som arbetar inom sektorn.

2 Vistelsetid inom förskola/fritidshem

Generellt gäller att barnets närvarotid är densamma som vårdnadshavarnas gemensamma arbetstid/studietid + restid. Det vill säga den vårdnadshavare som börjar senare lämnar, den vårdnadshavare som slutar tidigare hämtar.

2.1 Vid arbete

Vistelsetid är den tid då vårdnadshavare har rätt att ha sitt/sina barn i förskola/fritidshem, det vill säga den tid då barnet vistas i denna typ av verksamhet. Arbetstid + restid till och från arbetet lägger grunden för vistelsetiden

2.2 Vid vård av barn (VAB)

I de fall där vårdnadshavaren är hemma för att vårda sjukt barn men har behov av att lämna friska syskon i förskola/fritidshem, erbjuds ordinarie vistelsetid för friska syskon på förskolan och max 2 timmar/dag på fritidshemmet eller enligt ordinarie tid om vistelsetiden understiger 2 timmar/dag.

2.3 Vid vårdnadshavares sjukdom

I de fall då vårdnadshavare är sjukskriven erbjuds vistelsetid i förskola enligt ordinarie schema i två veckor.
Därefter erbjuds förskola om max 30 timmar/vecka att förläggas inom tiden 08.00-15.00
I de fall barnet har en ordinarie vistelsetid som är mindre än 30 timmar/vecka erbjuds den ordinarie vistelsetiden även efter två veckors sjukskrivning.
Vid flerveckorschema räknas snittiden ut och ligger till grund för barnets vistelsetid, max 30 timmar/vecka.

Fritidshem erbjuds om max 2 timmar/dag vid vårdnadshavares sjukskrivning eller enligt ordinarie schema om barnets vistelsetid är mindre än 2 timmar/dag. 

2.4 Vid studier

Vistelsetiden för barn/elever i förskola/fritidshem baseras på studiernas omfattning. Studier på heltid medger vistelsetid om 40 timmar per vecka på förskola samt tid för lunch och eventuell restid. Motsvarande anpassning av tider görs i fritidshemmet.
Deltidsstudier motsvarar lägre vistelsetid i förskolan/fritidshemmet motsvarande aktuell studietakt. Förskolan/fritidshemmet kan be vårdnadshavare att visa intyg eller antagningsbesked som styrker omfattningen av studier.

Vid distansstudier och/eller hemstudier förläggs studietiden inom tiden 08.00-16.30 eller enligt vårdnadshavarnas önskemål om detta är möjligt enligt den specifika enhetens förutsättningar och organisation.

2.5 Vid nattarbete

Vårdnadshavare som arbetar natt ska erbjudas tid för vila och återhämning i omfattningen 8 timmar efter hemkomst från arbetet.

2.6 Vid skiftarbete

Vid vårdnadshavares skiftarbete är utgångspunkten att vistelsetid i förskola/fritidshem baseras på vårdnadshavares arbetstid + restid. Dock har vårdnadshavare rätt till 8 timmars vila och återhämtning efter hemkomst från arbetet. Del av denna tid kan förläggas innan arbetets start vid arbete eftermiddag /kväll om vårdnadshavaren inte får sammanhängande vila efter hemkomst från arbetet.
Då skiftarbete varierar i hög grad kan individuella lösningar krävas.
Rektor gör bedömningar i enskilda fall.

2.7 För barn till arbetssökande, föräldralediga samt för barn i allmän förskola

Då vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldraledig med syskon erbjuds förskola 15 timmar/vecka från och med ett års ålder.

Allmän förskola gäller från och med höstterminens start det år barnet fyller tre år. Den allmänna förskolan följer skolans verksamhetsår och omfattar inte lovdagar. Förskola erbjuds 15 timmar/vecka.

Barnens vistelsetid på förskolan förläggs till de dagar och tider som är lämpligt med hänsyn till varje förskolas förutsättningar och organisation.
Hänsyn tas till vårdnadshavarnas önskemål där detta är möjligt.

Barn vars vårdnadshavare är pensionär eller uppbär sjukersättning har inte rätt till förskola men erbjuds allmän förskola enligt ovan.

Barn vars vårdnadshavare är föräldraledig, pensionär, arbetssökande eller uppbär sjukersättning har inte rätt till fritidshem.

2.8 Förändring av tider

Om vårdnadshavare har behov av att ändra vistelsetid på grund av ändrade arbetstider vid enstaka tillfällen, kan en förändrad vistelsetid medges om den nya vistelsetiden ryms inom pedagogernas schemalagda arbetstid. Det innebär dock att förskolan/fritidshemmet måste få information senast dagen innan för att kunna garantera en förändrad vistelsetid.
Ska vårdnadshavare ändra sin arbetstid permanent måste informationen om de nya arbetstiderna lämnas till förskolan/fritidshemmet senast två veckor innan de träder i kraft.

Ramtiden för öppethållande på förskola och fritidshem är 05.30-18.30.

3 Lagstiftning

Skollagen 2010:800 

8 kap 4 § Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat följer av 5-7 §§.

8 kap 5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

8 kap 6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan

14 kap 3 § Varje kommun ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever i kommunens förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola.

14 kap 4 § Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats.

14 kap 5 § En elev i någon av de skolformer som anges i 3 § ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt