Med olägenheter avses störningar, som inte är ringa eller helt tillfälliga, som kan vara skadliga för hälsan. Det kan till exempel röra sig om problem med buller, fukt, mögel, eller kalla bostäder.

Hälsoskyddet omfattar också tillsyn av hygienlokaler (frisörer, fotvård, solarier, massörer med mera), skolor och förskolor, hotell och pensionat, campingplatser, anläggningar för idrott samt lokaler för vård och omsorg.

Enligt 38 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska verksamheten anmäla förskola eller andra typer av skolor till Miljö-och byggkontoret minst sex veckor innan verksamheten startar.

En avgift för registrering tas ut med en timmes handläggningstid efter fastställd taxa i kommunfullmäktige.

Myndighetsnämnden är tillsynsmyndighet och ska kontrollera att de lagar och bestämmelser som finns inom detta område följs.