Kommunen har även behov att besluta om andra styrande dokument för hur verksamheten ska bedrivas. Dessa dokument kan aldrig stå över de lagar och förordningar som riksdag och regering beslutat. Från och med den 1 januari 2013 ska kommunens styrande dokument vara lättillgängliga på kommunens hemsida. Nedan kan du hitta gällande styrande dokument för Högsby kommun.

Arbetsmarknad

Arkiv och gallring

Avgifter

Bolagsordningar och ägardirektiv

Delegationsordningar

Ekonomi

Förtroendevalda

Inköp, entreprenad, uthyrning och upphandling

IT, dataskydd, integritet

Kommunikation

Krisberedskap

Miljö

Mål

Ordningsföreskrifter

Personal och arbetsmiljö

Ett jämställt Kalmar län 2017-2027 - Regional strategi för att uppnå nationella jämställdhetsmål i länet. Beslut av personalutskottet 2018-03-07, § 16, att Högsby kommun ansluter sig till strategin. Se länk till dokumentet på Länsstyrelsen i Kalmar län

Reglementen

Renhållningsordning

Räddningstjänst

Samhällsplanering

Övriga policys, planer, riktlinjer, strategier med mera