Fritidshemmets uppgift

Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda barn en meningsfull fritid, samt ge omsorg och stöd i utvecklingen.

Fritidshemmet uppmuntrar barnen att i samspel med kamrater och vuxna utveckla sin sociala kompetens. Personalen arbetar aktivt för ett bra socialt klimat och för att barnen ska känna sig trygga och uppleva sig som en tillgång i gruppen.

Värdegrund

Vi eftersträvar att alla barn ska

 • känna trygghet
 • visa hänsyn och respekt
 • bli goda kamrater
 • inse och förstå alla människors lika värde
 • ta ansvar i sitt handlande
 • använda ett vårdat språk

Metoder och aktiviteter

 • genom att ge varje barn ett personligt mottagande
 • genom att dagligen samtala med varje enskilt barn
 • i möjligaste mån ha daglig föräldrakontakt vid lämning och hämtning
 • genom att lära barnen ett positivt uppförande så att de visar hänsyn och respekt för andra
 • genom att vi vuxna är goda förebilder för barnen
 • genom att ta ansvar för egna initiativ och kunna förstå och ta konsekvenser av sitt handlande
 • genom att arbeta med bild, rörelse, digital högläsning och samtal får barnen ett rikt språk.

Meningsfull fritid

Vi eftersträvar

 • att verksamheten ska utveckla barnens självkänsla, medkänsla, kreativitet och samspel med andra
 • att barnen ska uppleva sin tid på fritids som stimulerande och lustfylld
 • att anpassa verksamheten efter barnens ålder, mognad, erfarenheter och intresse

Metoder och aktiviteter

 • vi stödjer och uppmuntrar fri lek, fria aktiviteter och skapande
 • vi erbjuder aktiviteter såväl inomhus som utomhus
 • vi ger barnen praktiska kunskaper
 • vi vuxna stödjer och uppmuntrar barnen i deras lek och skapande
 • vi vuxna styr ibland leken och gruppkonstellationerna bland barnen

Samverkan med vårdnadshavarna

Vi eftersträvar

 • att vår verksamhet vilar på ett nära samarbete med vårdnadshavarna
 • vardaglig kontakt vid lämning och hämtning samt en god relation med vårdnadshavare

Metoder och aktiviteter

 • personalen deltar på skolans gemensamma föräldramöten och aktiviteter
 • drop-in- kaffe (den mesta kontakten med vårdnadshavare sker dock just nu via telefon på grund av rådande pandemi)

Samarbete mellan skola och fritidshem

Vi eftersträvar

 • att fritidshemmet ska komplettera skolan så att verksamheterna tillsammans bidrar till barnens allsidiga utveckling och lärande

Metoder och aktiviteter

 • Vi arbetar med skapande/bild, rollekar, uteaktiviteter/utepass och fri lek inomhus och utomhus. Vi använder ofta gymnastikhallen både för fri och styrda aktiviteter
 • en personal från fritids medverkar varje vecka på skolans personalkonferens
 • arbete i arbetslag med lärare och förskollärare sker dagligen

Samarbete mellan fritidshem och förskola

Vi eftersträvar

 • en trygg och smidig övergång från förskola till fritidshem

Metoder och aktiviteter;

 • de blivande fritidshemsbarnen som går på förskolan börjar inskolas på fritidshemmet under deras sista vårtermin på förskolan
 • fritidshemmet och förskolan har gemensamma öppningar och stängningar
 • på eftermiddagarna har barnen möjligheter att under den fria leken vara tillsammans med förskolans barn
 • fritidshemsbarnen och förskolebarnen äter frukost tillsammans
 • under skollov och studiedagar arbetar fritidshem och förskola tillsammans

Utvärdering

Vi eftersträvar att verksamhetsplanen utvärderas årligen genom;

 • enkätfrågor om fritidshemmet riktade till barn och vårdnadshavare kommer att skickas hem under vårterminen
 • sammanställningen av enkätfrågorna tas med i den årliga utvärderingen av verksamhetsplanen

Personalen på fritidshemmet Kojan
210830