Naturvårdsverket har tagit fram föreskrifter för cisterner och det är du som har en sådan cistern som har ansvaret för att föreskrifterna följs. Du har även ansvar för att den inte påverkar miljön till exempel på grund av läckage. Det innebär alltså att cisternen ska besiktigas regelbundet.

Vid installation av en ny cistern eller vid utbyte av befintlig cistern ska Miljö- och byggkontoret informeras skriftligen i god tid innan du börjar använda anläggningen. Informationsplikten gäller för cisterner i mark som rymmer mer än 1 m3, cisterner ovan mark (utomhus) som rymmer mellan 1–10 m3 samt om du avser att hantera mer än 250 l brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

När det gäller uppställning och lagring av cisternen bör man tänka på att den placeras så att ingen påkörningsrisk finns, att den står på stadigt, jämnt bärande underlag, gärna hårdgjord yta för att du snabbt ska kunna upptäcka spill och eventuella läckage. Även små läckage som pågår under en längre tid, kan medföra att grundvatten förorenas.

Alla cisterner som rymmer mer än 1 m3 diesel, eldningsolja eller spillolja måste genomgå en installationskontroll innan de tas i bruk, samt därefter återkommande kontroller med ett intervall på 3, 6 eller 12 år. Om en anläggning har ett bra korrosionsskydd, det vill säga är bedömd som korrosionsskyddad av ett ackrediterat besiktningsföretag, är besiktningsintervallet 12 år.

Korrosionsskyddet måste även omfatta de tillhörande ledningarna. Saknas korrosionsskydd i någon del av anläggningen är besiktningsintervallet 6 år. Kontrollerna ska utföras av ackrediterat företag. Om en cistern har genomgått omfattande reparation, har skadats, har ändrat driftförhållandena eller flyttats ska en revisionskontroll genomföras. Kontrollrapporten från besiktning ska du som äger cisternen hålla tillgänglig och kunna visa upp för tillsynsmyndigheten vid begäran.

Cistern som inte används ska tömmas, rengöras och bör därefter tas bort helt. Är det svårt att avlägsna cisternen bör den fyllas helt med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningsskador. Påfyllningsrör och avluftningsledning ska tas bort så att inte cisternen kan fyllas på av misstag. Cistern som tagits ur bruk och som är placerad i mark, utomhus ovan mark eller som är belägen inom vattenskyddsområde ska anmälas till Miljö- och byggkontoret skriftligen.

Om du upptäcker ett läckage och att exempelvis olja läckt ut i marken eller i byggnad ska du snarast meddela detta till Miljö- och byggkontoret. Om marken måste saneras ska du göra en skriftlig anmälan innan du påbörjar saneringen.

Miljösanktionsavgift

Observera att från och med januari 2007 tas en miljösanktionsavgift ut för vissa överträdelser enligt Naturvårdsverkets föreskrifter

  • om inte miljökontoret skriftligen informeras om installation av cistern: 1 000 kr