Från och med 2008 tillämpar Högsby kommun barnomsorgspeng för förskoleverksamheten. Förskoleverksamhet bedrivs i form av förskola och familjedaghem och avser barn som inte går i skolan.

Föräldrar som önskar förskoleverksamhet kan ansöka om plats i den kommunala förskoleverksamheten som Högsby kommun erbjuder. 

Föräldrar som önskar någon annan förskoleverksamhet än den kommunala som Högsby kommun erbjuder skall ansöka om plats där. En förutsättning är att tillstånd av kommunen där verksamheten bedrivs finns.

När placering gjorts betalar Högsby kommun barnomsorgspeng till den som bedriver verksamheten. Om föräldrar önska placering i annan kommuns kommunala verksamhet och den kommunens kostnad överstiger Högsby kommuns barnomsorgspeng, får föräldrarna själva betala mellanskillnaden.

Barnomsorgspeng

Barnomsorgspengen är till för att ge föräldrar större valfrihet, skapa större variation inom barnomsorgen och ge utrymme för egna initiativ och eget företagande.

Ett kommunalt bidrag

Barnomsorgspeng är ett kommunalt bidrag som följer med varje barn oavsett vilken typ av barnomsorg föräldrarna väljer; kommunal eller enskild.

Barnomsorgspengen gäller för godkänd förskoleverksamhet och fritidshem samt godkänd enskild pedagogisk omsorg*.

Större valfrihet för föräldrar

Syftet är att ge föräldrar fler möjligheter och alternativ för att ordna sin barnomsorg.

Barnomsorgspengen öppnar möjligheter för flerfamiljslösningar och att familjedaghemmen ökar i antal. Nu kan du som driver enskild pedagogisk omsorg få bidrag för egna barn, men endast för lika många barn som tagits emot från andra familjer.

Barnomsorgspengen innebär också att ett och samma barn kan delta i flera verksamheter under en dag.

Om du vill starta enskild pedagogisk omsorg

Om du vill starta enskild pedagogisk omsorg ansöker du om det hos kommunen som kontrollerar att verksamheten uppfyller de kvalitets- och säkerhetskrav som finns för barnomsorgen. Kommunen är också den myndighet som kontrollerar att verksamheten lever upp till de krav som ställs.

*Pedagogisk omsorg är ett nytt begrepp som är benämningen på förskoleverksamhet och skolbarnomsorg som inte drivs i form av förskola, fritidshem, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet, till exempel familjedaghem.