De verksamhetsområden som ÖSK ansvarar för är bland annat: avfall och återvinning, kommunalt vatten och avlopp, gator, kommunala byggnader, gator och utemiljö samt kommunal mark och skog.

Den 1 juni 2022 började nya föreskrifter om avfallshantering för Högsby kommun att gälla.

I vissa fall kan man få undantag från dessa föreskrifter. Ansökan om undantag görs till myndighetsnämnden i Högsby kommun. Här kan du se vilka typer av undantag som är möjliga och hur en ansökan går till.

En ansökan om undantag eller anmälan ska alltid vara skriftlig och innehålla:

  • allmänna uppgifter om anmälaren/sökanden samt berörd fastighet.
  • uppgifter om vilka avfallsslag som man själv vill omhänderta.
  • en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet skall ske utan att det innebär en risk för olägenheter för människors hälsa eller miljön.
  • den tidsperiod som ansökan eller anmälan avser.

Blanketter för diverse undantag hittar du här till höger.

Gemensam behållare

Om man är gränsgrannar eller nära grannar på var sin sida av en mellanliggande väg så kan man få dela sopkärl. Detta förutsätter att man inte har mer avfall än att det får plats i kärlet och utan att locket blir svårt att stänga samt att kärlet inte blir så tungt att det blir svårt att flytta.

Uppehåll i sophämtningen

Man kan få uppehåll i sophämtningen om man inte alls kommer att nyttja sin fastighet på ett tag. För permanentbostäder måste denna tidsperiod vara minst 6 månader och för fritidshus måste uppehållet gälla en hel hämtningssäsong.

Ansökan måste lämnas minst en månad i förväg för permanenthus. Om ansökan gäller ett fritidshus och man avser att söka uppehåll i hämtningen för innevarande år ska ansökan lämnas in senast den 1 april.

Lämplig tid för uppehåll prövas av Myndighetsnämnden från fall till fall och kan maximalt beviljas i 5 års tid. Motivera vilka skäl du har till uppehåll i din ansökan

Kompostering

Att kompostera trädgårdsavfall på sin egna fastighet är alltid tillåtet, så länge det inte uppstår olägenheter för omgivningen. Om man vill kompostera annat hushållsavfall, till exempel matavfall måste man först lämna en anmälan till Myndighetsnämnden.

Kompostering ska ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Komposten bör helst vara en varmkompost, men i vissa fall kan en kallkompost tillåtas. Det ska även finnas utrymme på fastigheten att ta hand om kompostjorden.

Myndighetsnämnden tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om kompostering.

Uppehåll i hämtning av slam från enskilda avlopp

Om man inte nyttjar sitt avlopp som planerat kan det finnas anledning att ansöka om uppehåll i hämtningen av slam från slamavskiljaren. Uppehåll kan medges under förutsättning att anläggningens funktion inte äventyras.

Uppehållet får inte heller medföra en risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Motivera vilka skäl du har till uppehåll i din ansökan. Uppehållet kan medges i maximalt 5 år.

Eget omhändertagande av latrin

Man kan få ta hand om latrin i en förmultningsanläggning och/eller kompost på den egna fastigheten om man i ansökan visar att det kan ske på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Ansökan om eget omhändertagande av latrin ska innehålla en detaljerad beskrivning av anläggningen och uppgifter om de beräknade avfallsmängderna.

Befrielse från skyldigheten att lämna hushållsavfall

Om man på ett ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt själv kan hantera och omhänderta allt sitt hushållsavfall på den egna fastigheten kan man få befrielse från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen för bortforsling och slutligt omhändertagande.

Denna typ av befrielse gäller då fastigheten är bebodd och fastighetsinnehavaren har fortfarande tillgång till kommunens avfallshantering vid återvinningscentral.

I ansökan ska det redogöras för hur olika typer av avfall tas omhand.

Total befrielse

Total befrielse från kommunal renhållning kan, efter skriftlig ansökan medges om fastighetens bostadsbyggnad/bostadsbyggnader är i sådant skick att de inte kan användas för bostadsändamål inom överskådlig framtid (minst 5 års tid).

Vid denna typ av befrielse ska fastigheten stå obebodd vilket innebär att hushållsavfall inte ska genereras på fastigheten. Fastighetsinnehavaren har vid denna typ av dispens inte heller tillgång till kommunens avfallshantering vid återvinningscentral.

Övriga undantagsfall

För utom de undantagsfall som redovisats ovan finns det också möjlighet att bevilja dispens för:

  • Eget omhändertagande av filtermassa från enskild avloppsanläggning.
  • Egen hantering av restprodukter från större kretsloppsanpassad avloppsanläggning.
  • Egen hantering av restprodukter från mindre kretsloppsanpassad avloppsanläggning.
  • Eget omhändertagande av slam från enskild avloppsanläggning.
  • Undantag jämförbart med något av i texten angivna undantagen.

Kontakta Miljö- och byggkontoret för ytterligare information.