Fritidshemmets pedagogik bygger på ett grupporienterat arbetssätt. Relationerna mellan elever samt mellan elever och personal är viktiga redskap i arbetet. Vår utgångspunkt är att lärande sker ständigt, inte enbart i arrangerade inlärningssituationer.

I kapitel 14 i skollagen står det:

 • Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklass och grundskola.
 • Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation.
 • Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleverna och deras behov.
 • Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

I Lgr-11 står det:

 • Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intresse och erfarenheter. Men också genom att eleverna kontinuerligt utmanas genom att de inspireras till nya upptäckter.
 • Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.
 • Man ska främja förståelsen för andra människor och förmåga till inlevelse.
 • Undervisningen vilar på demokratins grunder.

Kristallen och Rönnen strävar efter att tillsammans med fritidshemmets elever bygga en trygg kamratgrupp. Vi vill kunna ta hänsyn till både individens och gruppens behov av utveckling samt strävar efter att erbjuda en lustfylld och meningsfull fritidshemsvistelse.

Fröviskolan är en stor skola med många elever med olika bakgrunder och förutsättningar. Vi för kontinuerligt diskussioner kring värdegrund och bemötande mellan elev och elev men även mellan elev och pedagog.

Ett gott samarbete mellan förskolan, förskoleklass, skola och hemmet är en förutsättning för att kunna skapa ett helhetsperspektiv kring eleven och dess situation. Det blir ett naturligt samarbete med förskolan vid öppning och stängning. Pedagogerna arbetar nära förskoleklass och skola i och med den samverkan som finns på vår skola.

Lärandet på fritidshemmet

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid.

Hur gör vi då detta?

Vi försöker lyssna in elevernas behov, intressen samt förutsättningar. Dels i det dagliga samtalet, dels genom förslagslåda och fritidsråd som hålls en gång i månaden på Kristallen med de äldre eleverna.

På Rönnen, där de yngre eleverna går, kommer vi under läsåret låta eleverna känna inflytande och delaktighet genom att låta dem vara med och lämna förslag/önskemål till vardagliga aktiviteter så som mellanmål, lekar i sporthallen o s v.

I vårt uppdrag ligger att utmana och inspirera till nya upptäckter.  Detta sker genom att vi pedagoger sätter upp mål för verksamheten samt utifrån elevernas intressen och behov. På detta sätt låter vi eleverna möta olika arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer.

Vi arbetar utifrån att eleverna möts och utvecklas i de fyra hörnstenar som verksamheten vilar på. Dessa hörnstenar har vi vävt in i ett årshjul som finns att ta del av på de respektive avdelningarna.

Hörnstenarna är: 

 • Språk och kommunikation
 • Skapande och estetiska uttrycksformer
 • Natur och samhälle
 • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Språk och kommunikation; värderingsövningar, rutiner och förhållningssätt. Försöka starta upp ett samarbete med skolbiblioteket för att öka intresset för läsningen.

Natur och samhälle; Använda kommunens digilådor om källkritik. Nu när pandemin släppt och vi kan och får så önskar vi besöka intressanta platser/miljöer för studiebesök.

Skapande och estetiska uttrycksätt; försök lyfta fram drama, gestaltning, dans och musik.

Lek, fysiska aktiviteter och utevistelse; eleverna är aktiva under större delen av dagen men vi behöver även kunna tillhandahålla lugnare stunder. Därför kommer vi erbjuda stunder för rekreation och återhämtning i form av avslappning, massage eller yoga.  

Vi erbjuder ett varierat veckoprogram.

Den fria leken är basen men vi erbjuder kontinuerligt aktiviteter såsom sporthall, utflykt, skapande m.m.

Under loven arbetar avdelningarna nära varandra och vi gör då ett gemensamt lovprogram.

Föräldrasamverkan

Vi strävar efter en god föräldrakontakt.

För att delge vårdnadshavarna information använder vi oss av:

 • Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning
 • Infomentor
 • Drop-in fika en gång per termin (när möjlighet finns)
 • Information finns på Kristallens anslagstavla innanför ytterdörren.
 • Information finns på Rönnens köksfönster.
 • Erbjuder utvecklingssamtal om vårdnadshavarna så önskar.

Under verksamhetsåret kommer vi fortsätta arbetet med bloggen som finns via Infomentor. Tanken är att eleverna här i bild och text kan visa vad som händer i verksamheten. 

Systematiska kvalitetsarbetet

Under läsåret 22 - 23 kommer vi arbeta med skolans språkpolicy.

Mål som vi önskar jobba mot är;

 • att pedagogerna kontinuerligt lyfter frågeställningar kring tydligt ledarskap för att skapa och upprätthålla goda relationer. 
 • fortsätta arbetet med digitala verktyg och medier för kommunikation och framställande av olika estetiska uttryck. 
 • att få hela arbetslaget involverat genom tydligare och mer fördjupat arbete med det systematiska kvalitetsarbetet.

 Utvärdering

 • Fortlöpande reflektioner tillsammans med pedagogerna i verksamheten för att föra arbetet framåt samt diskutera det som sker i gruppen.
 • Efter varje större tema, en enkel utvärdering av vad eleverna tyckt om temat.
 • 2 gånger per termin fyller vi i ”pyramiden” som ger oss en grund till samtal kring varje fritidselev samt hur denna elev fungerar i gruppen.
 • Vår förhoppning är att en gång per läsår göra observation/sociogram för ökad kunskap kring den fria leken.
 • Vår förhoppning är att en gång per läsår få elevernas/vårdnadshavarnas synpunkter på verksamhetenen via enkät.