I Lgr-11, del 4 står det:

 • Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.
 • Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.
 • Undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan även genom att erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande.
 • Skapande arbete och lek är väsentliga delar i ett aktivt lärande.
 • Man ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet.

Värdegrund

Vi eftersträvar att alla barn ska

 • känna trygghet
 • bli goda kamrater
 • visa respekt för andra människor
 • se alla människors lika värde
 • använda ett vårdat språk

På Enen vill vi att eleverna ska tycka att det är glädjefyllt att vara hos oss. Vi arbetar med värdegrunden genom värderingsövningar och samarbetslekar för att få en bra gruppsamhörighet och trygga individer.

Vi lyssnar på barnens önskemål om aktiviteter i samlingen varje dag samt även på fritidsråd en gång varje månad. Den fria leken är basen i verksamheten och vi erbjuder inomhus och utomhusaktiviteter varje dag. När vi är ute varierar vi mellan att vara på skolgården och gå på utflykt till skog och ängar i skolans närhet.

Vi erbjuder daglig fysisk aktivitet men även möjlighet till återhämtning och viss vila efter skoldagen.

Vi samarbetar med förskolan vid öppningar och stängningar.

Samverkan med föräldrar

 • Vi försöker ha daglig kontakt med föräldrar vid hämtning och lämning.
 • Varje vecka skickar vi ut ett veckobrev med info om gångna veckans aktiviteter samt kommande veckas aktiviteter
 • Drop In - fika en eller ett par gånger per termin genomförs, nu i Corona-tider avvaktar vi lite med det.
 • Information ges kontinuerligt via Infomentor och på fritidshemmets anslagstavla. När ”corona-läget” stabiliserats så får föräldrar komma in i skolan igen.

Inflytande och utvärdering

 • Vi tar tillvara på barnens önskemål i daglig samling och på fritidsråd
 • Kontinuerlig kontakt med föräldrar
 • En personal från fritids är med på skolans konferens varje vecka
 • Gemensam planering för fritidspersonal en gång/vecka
 • Utvärdering av verksamheten sker under vt-22

Fritidspersonalen på Enen
210820