Sammanträde med socialutskottet

Tid: Fredag den 23 augusti 2019 kl 08.30

Plats: Kommunhuset, Högsby 

Ärende

Ärendemening

1

Driftsbudget 2020, verksamhetsplan 2021-2022   

2

Styrkort 2020   

 

3

Taxor och avgifter 2020   

 

4

Dialog om mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn på anvisning år 2020  

5

Delegationsbeslut enligt Socialtjänstlagen    

 

6

Delegationsbeslut enligt LSS  

 

7

Beslut angående anmälan om verksamhetstillsyn inom funktionshinderomsorgen  

8

Motion angående specialutbildning för hemtjänstpersonal  

9

Tillsynsärende beslut Högsby kommun   

 

10

Uppsägning av avtal   

 

Marcus Schön
ordförande

Sammanträde med kommunfullmäktige

Tid: Måndag den 2 september 2019 kl 17.00 OBS Tiden!!

Plats: Kommunhusets tingssal, Högsby 

Nr

Ärendemening 

1

Utbildning hat, hot och våld mot förtroendevalda 

2

Val av justerare 

3

Upprop 

4

Godkännande av dagordning 

5

Fråga om sammanträdet blivit i laga ordning kungjort 

6

Allmänhetens frågestund 

7

Sammanräkning från Länsstyrelsen 

8

Val av nämndemän i Kalmar tingsrätt 2020-2023 

9

Taxa för tillståndsprövning av tobaksförsäljning 

10

Motion om ekonomi 

11

Medborgarförslag om trädgårdsavfall 

12

Medborgarförslag om skatepark 

13

Medborgarförslag - Säkerställa trafiksituationen i Ruda samhälle genom enkla åtgärder

14

Medborgarförslag om boendeparkeringar på Storgatan vid banken

15

Medborgarförslag om belysning på Ekekullen 

16

Medborgarförslag om tingssalens högtalaranläggning 

17

Medborgarförslag 

18

Motion angående vassklippning 

19

Enkla frågor, motioner och interpellationer 

Per Gröön
ordförande