Miljö- och byggkontorets uppgift är att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa och miljö. Vi arbetar för att användningen av mark och vatten sker så att en långsiktigt god hushållning tryggas.

Vi arbetar även för att material, varor och energi hanteras i kretslopp samt att den biologiska mångfalden och värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och bevaras. Att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intresse när det gäller livsmedel är även det en av våra arbetsuppgifter.

Till oss vänder du dig om du har frågor om vatten, avlopp, radon, energi, buller, kompostering, naturvård och övergripande miljöfrågor.