Förskolan/skolan strävar efter att skapa så goda relationer som möjligt med hemmet där det är naturligt att ta informella kontakter av positiva och negativa orsaker.

Samverkansplan förskola/hem

 • Föräldramöte ska ske minst en gång per läsår. Detta är ett bra tillfälle att som förälder ta upp viktiga frågor. Man också att lära känna de andra föräldrarna. Här informeras om och åskådliggörs förskolans mål. Under föräldramötet ska det framgå att föräldrarnas stöd är barnets bästa hjälp till en trygg och positiv skolgång.
 • Förskolan kallar till utvecklingssamtal minst en gång per läsår. Ett utvecklingssamtal är till för barnets bästa och ska handla om barnets utveckling. Det ska hållas på ett förtroendefullt sätt när det handlar om både positiva saker och sådant som kan vara besvärligt.
 • Vi inbjuder och uppmuntrar till besök av föräldrar i verksamheten.
 • Förskolan ska uppmuntra till att någon form av föräldraråd/grupp/förening finns på varje förskola. Här ska föräldrarna vara i majoritet men det ska också finnas rektor/förskolechef och personalrepresentant med vid mötestillfällena om föräldrarna önskar det.
 • När något akut inträffar kontaktar förskolan föräldrar så fort som möjligt. Därför är det viktigt med uppdaterade kontaktuppgifter.

 Exempel på ytterligare samverkan kan vara:

 •  Inskolningssamtal
 • ”Överlämningssamtal” vid lämning och hämtning
 • Traditionella och lokala festligheter
 • Besök på föräldrars arbetsplatser
 • Tydliggöra och kommunicera barnens lärprocesser via dokumentation, bildspel etc
 • Veckobrev/månadsbrev

 Utvärdering sker genom:

 • Utvecklingsledarens kommunövergripande enkät till elever och vårdnadshavare
 • Arbetslagen aktualiserar och reviderar samverkansplanen vid läsårets start.