Detaljplan för Odensvi fritidsområde, del av Odensvi 2:21, 12:1 och 13:1 i Högsby samhälle, Högsby kommun, ställs ut för granskning under tiden 21 december 2020 till 18 januari 2021.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-12, KU § 56, att inleda planarbete för en utveckling av Odensvi fritidsområde. Myndighetsnämnden fattade beslut om granskning av planförslaget 2020-12-03. Detaljplaneförslagets huvudsakliga syfte är att möjliggöra en utbyggnad av fritidsområdet med anläggningar för olika idrotter och fritidsverksamheter. Verksamheterna ska kunna samverka och samnyttja gemensamma faciliteter som exempelvis parkering. Även det spontana friluftslivet med promenader ska ges utrymme i området. Den lantliga karaktären med öppna ytor och byggnader anpassade efter en lantlig kontext ska bevaras. En gång- och cykelväg längs Frövivägen binder samman fritidsområdet både internt och med resten av samhället. Ett genomförande av detaljplaneförslaget bedöms väl överensstämma med kommunens gällande översiktsplan. Detaljplanen tas fram enligt standardförfarande.

Under samrådet kom det in ett antal synpunkter som har föranlett huvudsakligen redaktionella ändringar av planförslaget. Samrådsredogörelsen innehåller dessa synpunkter och de förändringar som skett. Bland annat har en föreslagen besöksparkering flyttats ut från planområdet.

Detaljplanehandlingarna är utställda för granskning på Kommunhuset, Kyrkogatan 8 i Högsby, öppet måndag – torsdag, kl. 08 - 12 / 13 - 16 och fredag kl. 08 - 12 / 13 -15. Handlingarna finns även att tillgå på kommunens webbsida under nyheter på www.hogsby.se.

Under granskningstiden är du välkommen att, senast den 18 januari 2021, skriftligen lämna frågor och synpunkter via mejl till miljobygg@hogsby.se eller via post till följande adress: Högsby kommun, Miljö- och Byggkontoret, 579 80 Högsby. Den som inte senast under granskningstiden lämnat in synpunkter skriftligen kan förlora rätten att överklaga beslutet om antagandet av planen.

Vill du fråga något om detaljplanens innebörd och konsekvenser kan du ringa till Emil Stille på Miljö- och byggkontoret, tfn. 0491-291 09.

Med vänliga hälsningar,
Miljö- och byggkontoret,
HÖGSBY KOMMUN