Pågående arbeten: 1 Driftstörningar: 0

Planer för granskning

Detaljplan för del av Högsby 1:32 m.fl. fastigheter vid norra delen av Storgatan

Planförslaget ställs ut för granskning under tiden
26 juni 2020 – 7 september 2020.

 

Planområdet är sammantaget cirka 3 hektar stort, centralt beläget i Högsby samhälle längs norra delen av Storgatan. Det huvudsakliga syftet med planarbetet är att förtäta bebyggelsestrukturen i anslutning till torget genom att möjliggöra nya och större byggrätter där detta är möjligt i samklang med Storgatans småskaliga karaktär. Dessutom att fastställa rådande användning av bostäder, kontor och handel inom området eftersom gällande detaljplaner inom planområdet inte har genomförts i alla delar, samt att se över utformningen av anslutande gator till Storgatan.

 

Några viktiga punkter som lyftes i samrådet och har lett till vissa ändringar i planförslaget rör:

• Dagvattenhantering

• Parkering vid torget

• Albert Engströms väg

• Parkering mellan Landsbygdscentrum och KLT:s kontor

• Infarten / gång- och cykelvägen mellan Storgatan och Torggatan

• Skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

 

Under granskningstiden kan man, senast den 14 augusti 2020, skriftligen lämna frågor och synpunkter till följande adress:

Högsby kommun, Miljö- och Byggkontoret, 579 80 Högsby, eller med epost till miljoochbygg@hogsby.se 

OBS. Samrådstiden är förlängd till 7 september 2020. 

Den som inte senast under granskningstiden lämnat in synpunkter kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet av planen.

Webbutveckling av Novitell AB