Försörjningsstöd är samhällets yttersta skyddsnät. Det innebär att det kan vara aktuellt först om försörjningen inte kan tillgodoses på annat sätt.

"Reglerna i socialtjänstlagen innebär att var och en i första hand är skyldig att själv försörja sig och sin familj. Det innebär att socialtjänsten behöver bedöma om personen inom ramen för sin förmåga kan anses ha gjort det hon eller han kunnat för att undvika försörjningsproblem.” (Ekonomiskt bistånd handboken, sida 138)

Alla som vistas i Högsby kommun och som inte kan försörja sig på annat sätt har rätt att ansöka om försörjningsstöd från kommunen.

Ett sådant annat sätt kan vara:

  • Arbete och löneinkomster
  • Socialförsäkringsförmåner
  • Studiestödsformer
  • Privata tillgångar
  • Att någon annan är skyldig att hjälpa till med försörjningen, som till exempel make eller sambo

Därför är det viktigt att du i första hand vänder dig till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Först därefter kan det vara aktuellt med försörjningsstöd.

"Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande (Ekonomiskt bistånd handboken, sida 139)”.

Om socialtjänsten bedömer att en biståndssökande kan stå till arbetsmarknadens förfogande kan vissa krav ställas på den enskilde. Socialtjänsten kan då, i vart fall, kräva att du ska:

• vara aktivt arbetssökande (minst ett arbete per dag),
• vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen,
• medverka till upprättande av en handlingsplan hos Arbetsförmedlingen,
• lämna in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen,
• besöka eller kontakta Arbetsförmedlingen vid en överenskommen eller på annat sätt beslutat tidpunkt,
• finnas tillgänglig för att söka arbete,
• godta anvisat lämpligt arbete,
• delta i arbetssökarverksamhet som sker i samarbete med Arbetsförmedlingen under förutsättning att verksamheten i det särskilda fallet kan bedömas främja den enskildes möjligheter att få arbete,
• delta i verksamheter som anordnas för arbetssökande inom ramen för arbetsmarknadspolitiken, t.ex. arbetsmarknadsutbildning,
• den som har rätt till etableringsplan, ska delta i aktiviteter enligt planen
• delta i praktik eller kompetenshöjande insats som anvisats av socialnämnden enligt 4 kap. 4 § SoL samt
• vid behov delta i grundutbildning i svenska

"Om den enskilde har anledning att räkna med att han eller hon kan komma att sakna medel för sin egna försörjning åligger det denne att planera sin ekonomi. Det innebär att socialnämnden t.ex. kan avslå en ansökan om ekonomiskt bistånd p.g.a. att en person utan godtagbara skäl har sagt upp sig från sitt arbete. Kravet på att stå till arbetsmarknadens förfogande kan också ställas på företagare. Den enskilde kan t.ex. istället behöva söka arbete. Den som bedriver företag och ansöker om ekonomiskt bistånd omfattas av samma krav som övriga biståndssökande (Ekonomiskt bistånd handboken, sida 140)”.

Om du är sjukskriven behöver du inkomma med läkarintyg för aktuell period som tydligt visar perioden samt omfattningen.