Hur mycket ska jag betala när mitt barn bara är på förskolan 15 timmar per vecka?

Kommunen tillämpar maxtaxa och den baseras på hushållets bruttoinkomst (vad ni tjänar innan skatt) oavsett vistelsetiden på förskolan. Ju mer ni tjänar desto mer betalar ni, dock max 1 688 kronor per månad för det yngsta förskolebarnet. 

Se även nedan för ytterligare information om allmän förskola.

Får mitt barn vara på fritidshemmet när jag är föräldraledig/arbetslös? 

Nej, ditt barn har ingen självklar rätt att vara på fritidshemmet under din föräldraledighet/arbetslöshet. 

Får mitt barn vara på förskolan när jag har semester eller skollov?

Nej, barnet har inte rätt till barnomsorg om någon av vårdnadshavarna har semester, skollov, kompledigt eller annan längre ledighet. 

Barnomsorg vid enstaka tillfällen kan tillåtas av rektor om barnomsorgssituationen medger detta.

Hur mycket ska jag betala i barnomsorgsavgift om jag har försörjningsstöd? 

Får du hjälp av Individ- och familjeomsorgen (IFO) för din försörjning har du ingen beskattningsbar inkomst och därför betalar du inget för din barnomsorg under dessa omständigheter.

Hur mycket ska jag betala i barnomsorgsavgift om jag studerar?

Har du studiebidrag och/eller lån från CSN har du ingen beskattningsbar inkomst och därför är din inkomst 0 kronor. Går du däremot en utbildning via arbetsförmedlingen där försäkringskassan betalar ut studiemedel har du en beskattningsbar inkomst.

Ska jag ta med barnbidraget eller bostadsbidraget som en inkomst?

Nej.

Får mitt barn mat på förskolan när barnet bara vistas där 15 timmar per vecka? 

Barnen erbjuds mat om deras tid är förlagd under förskolans ordinarie måltidstid.

Om mitt barn bara ska vara på förskolan 15 timmar per vecka, hur förlägges tiden då? 

Vistelsetiden för barnet organiseras utifrån varje förskolas förutsättningar.

Kan jag "spara" tid om jag till exempel bara utnyttjat 10 av 15 timmar en vecka?

Nej.

Vad är allmän förskola? 

Allmän förskola bedrivs inom befintlig förskoleverksamhet och är en frivillig verksamhet. Kommunen måste dock erbjuda allmän förskola 15 timmar/vecka för alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Den allmänna förskolan är gratis för barnet och följer läsårets tider. Barnet får inte vara på förskolan under skolans lov och studiedagar. 

Kan jag förlora min plats inom barnomsorgen/skolbarnomsorgen? 

Om du inte betalar för din omsorgsplats enligt fakturan, kan du riskera att bli avstängd från barnomsorgen/skolbarnomsorgen. 

Hur länge får jag vänta på en plats inom barnomsorgen?

Vårdnadshavare erbjuds plats så snart som möjligt. Barn som stått i kö 3 månader garanteras plats inom den kommunala verksamheten. Dock finns ingen garanti för att barnet får just den platsen som önskas. 

Hur lång uppsägningstid har jag?

Inom förskola är det två månaders uppsägningstid förutom i de fall vårdnadshavare säger upp sin förskoleplats för att i samma stund anmäla sitt barn till avgiftsfri allmän förskola. Då ska ingen uppsägningstid på två månader medförande debitering för kostnad för tillsyn enligt taxan gälla. 

Inom fritidsverksamheten är det också två månaders uppsägningstid förutom när en vårdnadshavare i hushållet blir arbetslös eller har föräldrapenning. Vid uppsägning kan då platsen avslutas omgående.

Uppsägningen ska alltid ske skriftligt.

Kan mitt barn få förtur till en viss förskola om syskonet går där?

Nej, kommunen tillämpar inte syskonförtur. Intagningarna baseras på det datum ansökan om barnomsorg inkom. Det vill säga finns det bara en plats kvar på en viss förskola erbjuds denna plats till det barn som stått i kö längst och önskat just denna placering. Övriga erbjuds plats på annan förskola.

Fick man inte den förskola man sökte i första hand och önskar överflyttning till densamma har man förtur framför nya intagningar så snart en plats blir ledig. Man måste dock meddela barnomsorgsassistenten att man önskar kvarstå i kön.