Sammanhållen bebyggelse är i plan- och bygglagen definierat som ”bebyggelse på tomter som gränsar till varandra och skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark”. Med en "samling byggnader" menas enligt lagstiftningen minst tre byggnader.

Inom dessa områden gäller en utökad lovplikt, vilket i princip är lika med den lovplikt som finns inom områden med detaljplaner.

I länken här nedan hittar du kartor över områdena för sammanhållen bebyggelse.