I socialregistret finns uppgifter om personnummer, namn, adress, civilstånd, uppgift om familjemedlemmar, dina inkomster och utgifter samt vilket försörjningsstöd som beviljats och betalats ut.

Socialsekreteraren gör anteckningar i din personakt så länge du söker försörjningsstöd.

Att du söker försörjningsstöd och är registrerad i socialregistret är sekretessbelagt enligt Offentlighet- och sekretesslagen (OSL). All personal på vuxenenheten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga.