Socialtjänstlagen säger att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Försörjningsstödet (socialbidrag) bygger ytterst på en individuell behovsprövning till skillnad från de flesta andra svenska bidragssystem, exempelvis socialförsäkringen.

Med försörjning avses medel för att klara mat, hyra och andra skäliga levnadskostnader. Du kan också ansöka om bistånd till andra utgifter som är av betydelse för din försörjning.

För att ha rätt till försörjningsstöd gäller:

  • att det finns ett faktiskt behov
  • att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt
  • samtidigt skall vägas in i vilken omfattning som den enskilde själv försökt tillgodosett sitt behov. Den som är arbetsför skall vara arbetssökande via Arbetsförmedlingen, men även i övrigt vara aktivt arbetssökande på egen hand.
  • försörjningsstöd kan också utgå till någon som ett komplement till dennes inkomst då den är otillräcklig på grund av stor försörjningsbörda eller höga levnadskostnader.

Om du bedrivit studier men trots detta är arbetslös, förväntas du även ta så kallade okvalificerade arbeten i avvaktan på ett arbete som motsvarar din utbildning.

Vid prövningen tas givetvis hänsyn till den enskildes egna tillgångar och ekonomiska situation i övrigt. Det är på socialkontoret du gör din ansökan och där görs en behovsprövning för varje enskild familj/hushåll.

Ansökan görs månadsvis.

Försörjningsstöd ska vara ett komplement till socialförsäkringssystemet och övriga ekonomiska förmåner i samhället och utgår när andra förmåner är otillräckliga eller inte kan utgå.

Rätten till bistånd är inte begränsad till vissa specifika situationer eller grupper i samhället.

Personalen på socialkontoret har tystnadsplikt.

För att beslut ska kunna fattas måste vi dock göra kontroller hos Försäkringskassan, a-kassan, Skatteverket mm. Då är det oundvikligt att namn och personnummer lämnas ut. I samband med att du gör din ansökan ger du ett medgivande om att kontroller får göras.

Nybesök

Vid förstagångskontakt ringer du till vuxenenhetens mottagningstelefon på 010-356 68 01, som är öppen följande tider:

Måndag, onsdag och fredag klockan 13.00-16.00.
Tisdag och torsdag klockan 08.00-11.00.

I samband med detta kan du få mer information om försörjningsstöd och handläggningsförfarandet. Via Mina sidor kan du ladda ner blanketter för ifyllnad och inlämnande.

Anvisningar för nyansökan om försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd

Överklagande

Om du får avslag på din ansökan om försörjningsstöd har du rätt att få det prövat i domstol. I samband med att du får ett avslagsbeslut så får du även en besvärshandling, som förklarar hu du ska gå till väga. Din socialsekreterare kan också hjälpa till.