Framtagandet har skett i samråd med interna och externa intressenter för att fånga upp intressen som skola, turism samt förenings- och friluftsliv. Strategin följer den indelning som angavs i uppdraget, Vision, Mål och Åtgärder. Åtgärder finns beskrivet i en separat åtgärdsplan som ska fungera som ett levande planeringsdokument.

Vision

Högsby ska vara en cykelvänlig kommun, som en del av att vara en attraktiv, hälsofrämjande och tillgänglig kommun! Cykeln ska vara ett naturligt val av transportmedel i kommunen.

Mål

Under en tioårsperiod vill vi fördubbla cykelanvändandet i kommunen! 

Cykelnätet ska förbättras kontinuerligt till ett väl utbyggt och trafiksäkert cykelnät i kommunen. Cyklister ska en god tillgänglighet till skola, arbetsplatser, handel, rekreation och turism och kunna uppleva kommunens natur- och kulturvärden.

Cykeln ska prioriteras vid planering och åtgärder på vägnätet i kommunen, som en del av en integrerad samhällsplanering för att även främja resande med kollektivtrafik och samåkning.

Åtgärder

En övergripande åtgärdsplan tas fram för att definiera hur målen ska nås. Åtgärderna indelas i olika tematiska åtgärdsområden, som huvudstråk, rekreation, information, reglering och enkla åtgärder.