Ett informationsmöte hölls i Hultsfreds kommun den 4 november 2019, och ett informationsmöte hölls i Högsby kommun den 7 november 2019.

Bakgrund

Leader

Cykelturism ökar över hela Europa – likaså i Sverige. I vissa europeiska länder omsätter cykelturism miljonbelopp varje år. I Sverige byggs cykellederna ut och efterfrågan ökar. Det finns stora möjligheter till ökade intäkter och ökad sysselsättning över hela landet, med bieffekter i form av förbättrad folkhälsa och en mer hållbar inhemsk turism.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Emån anses ha goda natur- och vattenförutsättningar för att kunna utvecklas till en reseanledning till detta område. Genom åren har det genomförts ett antal olika projekt för både fiske och kanoting. Projekt som har samordnats av Emåförbundet i samverkan med kommunerna. Tyvärr har det aldrig blivit något varaktigt eller något som fortsatt utvecklats. Mycket hänger på den komplexiteten som är utmed ån. Många kommuner, många markägare och andra aktörer.

Varför en förstudie?

Astrid Lindgrens Hembygd

För att inte hamna i samma resultat som innan vill vi genomföra förstudien endast utmed den delen som ligger i Hultsfred och Högsby kommun. Ett sätt att hålla det på en nivå som är möjligt att ansvara för och ha en långsiktig plan.

Målet med förstudien är att diskutera ett antal frågeställningar kring cykelled med alla intressenter, det vill säga entreprenörer, föreningar, kommunerna, Emåförbundet, Länsstyrelsen samt markägare.

Syfte och frågeställningar med projektet

 • Att samla in så mycket kunskap och kontakter som behövs för att lägga fram en handlingsplan för hur och var en cykelled kan placeras. Att under förstudien kontakta alla berörda parter och ta in synpunkter som kan vara viktiga för att kunna välja rätt placering och rätt tillvägagångssätt.
 • Ska man nyttja befintliga vägnät som skyltas upp eller vill man bygga ny cykelväg?
 • Få en bild över hur man kan knyta ihop redan befintliga verksamheter så som exempelvis DackeTrampet, fiskevårdsområdet, kanotled, fågellokalen Ryningen och befintliga berörda entreprenörer.
 • Är entreprenörerna och markägarna intresserade av en gemensam satsning på en cykelled?
 • Hur ska vi samarbeta kring cykelleden?
 • Hur kan vi marknadsföra cykelleden?
 • Ur ett långsiktigt perspektiv: Hur ska framtiden se ut?
 • Definiera standards för cykelleden som passar denna region
 • Skapa nätverk lokalt och regionalt i temat cykelleder
 • Höja kompetensen hos förvaltare och utförare
 • Hitta insatser som kan höja attraktivitet och tillgänglighet av vår natur, att attrahera besökare, att hålla kvar invånare genom bättre
  livskvalitet, att bidra till hållbar turism

Diskussionerna ska sedan sammanställas i en slutrapport och presenteras för intresserade och berörda parter. Vi vill samla in så mycket kunskap och kontakter som behövs för att lägga fram en bra handlingsplan.

Kontaktperson

Tommy Carlsson

E-post: tommy.carlsson@hultsfred.se

Telefon: 0495-24 05 07

Läs mer hos Hultsfreds kommun

Vad händer nu?

Efter sommaren 2020 ska Kommunledningsutskottet besluta hur kommunen går vidare med projektet. Det finns en förhoppning att vi ska kunna intressera fler kommuner längs Emån för genomförandet av en cykelled, från källa till hav längs med vår fantastiska å!