Vår förskola har två avdelningar: Hattstugan med de yngre barnen och Solägget med de äldre barnen. Förskolans lokaler ligger i Fagerhults skola, som har elever från förskoleklass upp till åk 6 samt ett fritidshem. 

Förskolan och skolan har den lilla utbildningens fördelar. Alla känner till alla och det möjliggör nära kontakt och samarbete med vårdnadshavare. Det gör också att alla barn blir sedda, lyssnade på och får komma till tals. Pedagogerna är aktiva, närvarande och lyhörda i sitt förhållningssätt till barnen.  

Förskolan arbetar efter förskolans läroplan Lpfö18. Vi arbetar temainriktat för att få in alla delar av läroplanen. Just nu har vi extra fokus på SKUA och digitalisering.  Vi använder oss av pedagogiska dokumentationer för att få syn på verksamheten och barnens intressen och lärande.

Miljön på förskolan är föränderlig utefter teman vi arbetar med och vad som är i barnens fokus och intresse. I vår miljö vill vi få in matematik, språk och hållbar utveckling så att barnen kan utforska och lära tillsammans med sina kompisar och tillsammans med oss pedagoger.

Vi använder digitala verktyg i vårt arbete med barnen.

Vi har en barnsyn där vi ser barnen som medmänniskor som kan och vet en massa saker. Det är viktigt för oss att barnen har ett reellt inflytande och är delaktiga i vår verksamhet.

Vi arbetar aktivt för att barnen ska utveckla en god social kompetens. Pedagogerna har stor genusmedvetenhet och arbetar aktivt för att barnen ska få pröva och utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa könsroller.

Vi arbetar för att ha ett gott samarbete med hemmen. Vi har utvecklingssamtal en gång per år och föräldramöten två gånger per år. Däremellan är den dagliga kontakten med vårdnadshavare viktig.

Vi arbetar alltid med Bormholmsmodellen, Fonomix och TAKK. 

Postadress

Förskolan Ekebacken
Kyrkogatan 8
579 80 Högsby

Besöksadress

Förskolan Ekebacken
Skolvägen 9
579 94 Fagerhult

Telefon: 0481-715 19

E-post: ekebacken@skolan.hogsby.se

Arbetslagsledare Anita Sundström: 0481-715 19

Telefon rektorsexpedition: 0491-292 25