Vår förskola har två avdelningar: Hattstugan med de yngre barnen och Solägget med de äldre barnen. Förskolans lokaler ligger i Fagerhults skola, som har elever från förskoleklass upp till åk 5 samt ett fritidshem. 

Förskolan och skolan har den lilla utbildningens fördelar. Alla känner till alla och det möjliggör nära kontakt och samarbete med vårdnadshavare. Det gör också att alla barn blir sedda, lyssnade på och får komma till tals. Pedagogerna är aktiva, närvarande och lyhörda i sitt förhållningssätt till barnen.  

Förskolan arbetar efter förskolans läroplan Lpfö18. Vi arbetar projektinriktat för att få in alla delar av läroplanen. Just nu har vi extra fokus på SKUA (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt). Vi arbetar mycket multimodalt så att barnen får erfara kunskap genom många olika uttrycksformer.

Miljön på förskolan är föränderlig utefter projekt vi arbetar med och vad som är i barnens fokus och intresse. I vår miljö får vi in matematik och språk, så att barnen kan utforska och lära tillsammans med sina kompisar och tillsammans med oss pedagoger.

Vi har en barnsyn där vi ser barnen som medmänniskor som kan och vet en massa saker. Det är viktigt för oss att barnen har ett reellt inflytande och är delaktiga i vår verksamhet.

Vi arbetar aktivt för att barnen ska utveckla en god social kompetens. Bland annat genom samtal, drama och olika samarbetsövningar.

Vi arbetar för att ha ett gott samarbete med hemmen. Vi har utvecklingssamtal en gång per år och vårdnadshavareträff två gånger per år. Däremellan är den dagliga kontakten med vårdnadshavare viktig.

Postadress

Förskolan Ekebacken
Kyrkogatan 8
579 80 Högsby

Besöksadress

Förskolan Ekebacken
Skolvägen 9
579 94 Fagerhult

Telefon: 010-356 54 60

E-post: ekebacken@skolan.hogsby.se

Arbetslagsledare Anita Sundström: 010-356 54 60