Kommunfullmäktige fastställer inför varje budgetår taxor och avgifter för kommunala verksamheter i Högsby kommun. Den nya taxan för plan- och bygglov baseras helt på prisbasbeloppet som årligen fastställs av Statistiska Centralbyrån. Prisbasbeloppet, som för 2023 är fastställt till 52 500 kronor, benämns ”milliprisbasbelopp” (mPBB) i taxesystemet och motsvarar då 52,5 i beräkningarna.

En sammanställning av Plan- och bygglovstaxan för 2023 finns här:

Detta innebär att taxan justeras vid ändringar av prisbasbeloppet, och att taxesystemet endast behöver hanteras av kommunfullmäktige vid ändringar i beräkningssätt och liknande.

Som grund för beräkningarna har använts de summor som de olika beräkningstabellerna i SKL:s taxesystem redovisar, med samma benämningar som objektsfaktor (OF) vilken är beroende på ärendetyp och dess storlek, handläggningsfaktor för bygglovsprövning, (HF1), och handläggningsfaktor för startbesked, (HF2). Beslut om avgifter ska ha en justeringsfaktor för beräkningarna, vilket i Högsby kommuns fall innebär att den lägre justeringsfaktorn på 0,8 ska användas, enligt kommunfullmäktiges beslut.

I många fall ska planavgift tas ut då ny detaljplan upprättas eller ändras, vilken beräknas enligt formeln: mPBB x PF x N.

Kostnader för att ta fram nya detaljplaner och områdesbestämmelser regleras numera oftast genom planavtal som upprättas mellan exploatören och kommunen. För beräkning av planavgifter för äldre detaljplaner har myndighetsnämnden upprättat en egen beräkningsmodell, då den taxa som finns i SKL:s taxesystem innebar orimligt höga planavgifter.

Nybyggnadskarta behövs i de allra flesta typer av ärenden och kostnaden kan variera beroende på vilket underlag som finns och hur omfattande mät- och karteringsarbetena förväntas bli för den sökta åtgärden. Avgiften debiteras sökande i samband med upprättandet av kartan.

Hör gärna av dig till oss på miljö- och byggkontoret så kan vi hjälpa till med att räkna fram avgifter för just ditt ärende.