Information om skolskjutsar till vårdnadshavare med elever i Högsby kommuns grundskola

Skolskjutsinformation
Enligt skollagen har kommunen skyldighet att anordna skolskjuts för elever i grundskolan och särskolan. I Högsby kommuns skolskjutsreglemente, fastställt av kommunfullmäktige, finns riktlinjer för den praktiska tillämpningen.
• Kostnadsfri skolskjuts anordnas för elever i grundskola, klass F-9 och anpassad grundskola.
• Skjuts till/från förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg ingår inte i kommunens åtaganden.
• Ingen skolskjuts anordnas inom tätorter annan än i de fall då särskilda skäl föreligger, se mer information nedan.

Folkbokföringsadress
Skolskjuts erhålls endast till och från den adress i Högsby kommun, där eleven är folkbokförd.

Särskilda skäl
Skolskjuts kan beviljas efter särskild prövning:
• Vid påtagligt besvärlig och riskfylld skolväg.
• För elev med sådana funktionshinder att skolskjuts är motiverad.

Bedömning görs i varje enskilt fall av skolskjutsansvarig efter framställan från vårdnadshavare.

Avståndsbestämmelser
För att vara skolskjutsberättigad krävs följande avstånd mellan bostad och skola respektive mellan bostad och hållplats/uppsamlingsplats: 

Skolform                  Avstånd bostad-skola    Avstånd bostad-hållplats

Grundskola F-3                     2 km                                    2 km                                        

Grundskola 4-6                     3 km                                    3 km

Grundskola 7-9                     4 km                                    4 km  

OBS! Vårdnadshavare har ansvar fram till dess att barnet stigit på skolskjutsen.

Skolskjutstider
Rätt till skolskjuts gäller till och från de klockslag som skolan börjar respektive slutar.

Skolskjutsen lämnar eleverna före ordinarie skolstarttid och hämtar efter ordinarie skolsluttid. Dessa tider behöver inte sammanfalla med lektionsstart/lektionsslut för den enskilde eleven.

Skolskjuts gäller inte till eller från fritidshem eller några andra frivilliga aktiviteter.

Inställd skjuts
Om skjuts måste ställas in, till exempel av trafiksäkerhetsskäl vid svårt vinterväglag, kontaktar berörd entreprenör så snart som möjligt samtliga aktuella barns vårdnadshavare samt berörd skolas rektor.
Information ges också via vår skolplattform samt på Kalmar länstrafiks webbplats eller kundservice, telefon 010-35 75 000.

Du som vårdnadshavare är ansvarig för ditt barn om skolskjutsen är inställd och bedömer då själv om du ska skjutsa barnet till skolan eller om barnet behöver stanna hemma. Kommunen betalar inte ut ersättning om du skjutsar barnet till skolan. Det räknas inte som skolk om barnet missar undervisning på grund av inställd eller försenad skolskjuts. Ta kontakt med skolan för att komma fram till hur barnet kan ta igen missad undervisning. Det är alltid aktuell förare som avgör om skjutsen kan köra eller inte. Vårdnadshavare kan inte påverka detta beslut.

Skolskjuts vid växelvis boende
Elev som bor växelvis hos vårdnadshavare med delad vårdnad kan ha rätt till skolskjuts enligt rådande rättspraxis, om det från respektive boende uppfyller de krav som finns för skolskjuts.
Denna rätt gäller bara om båda bostadsadresserna är belägna i Högsby kommun och utgår då från folkbokföringsadressen och anvisad skola.
Vad gäller skolskjuts till bostad två (den adress där eleven inte är folkbokförd) tillämpas inte reglerna om vänte- och restid.
Rätten begränsas om den ena vårdnadshavaren är bosatt i en annan kommun, då eleven endast har rätt till skolskjuts från adressen i Högsby kommun förutsatt att eleven är folkbokförd där.
Ansökan för växelvis boende sker inför varje läsår.

Val av annan skola eller förskoleklass
Om elev väljer annan skola än den som kommunen annars skulle placerat dem i (så kallad placeringsskola), finns ingen lagstadgad skyldighet för kommunen att svara för skolskjuts.
Högsby kommun har valt att bevilja skolskjuts för dessa elever under förutsättning att skolan ligger i kommunen och att de allmänna förutsättningarna för skolskjuts är uppfyllda.
Elev som väljer annan skola, och är berättigad till skolskjuts, erhåller skolkort,
och får åka med den allmänna kollektivtrafiken eller befintlig linjelagda skolskjutstrafiken i mån av plats. Detta kan innebära längre väntetider och regeln för vänte- och restid tillämpas ej.

Om elev flyttar under läsåret
För elev som flyttar utanför kommunen under läsåret, men önskar gå kvar i sin "gamla skola", bekostas eller ordnas eventuell skjuts från den nya adressen av vårdnadshavare.
Det är vårdnadshavares ansvar att meddela kommunens skolskjutshandläggare vid byte av adress.

På- och avstigningsplatser
För att undvika allt för många hållplatser samt körning in på bivägar ställs krav på att elever samlas vid hållplatser eller andra uppsamlingsställen. Särskilda platser för av- och påstigning finns vid skolor.

Vänte- och restider
• Väntetiden inkluderar allt väntetid för eleven under transport alltså även väntetid vid eventuellt
   byte av transportmedel under resans gång.
• Väntetid vid hemtransport från skolan ska i möjligaste mån eftersträvas och ej bli längre än
   30 minuter per resa.    
• Väntetiderna avser skolans start- och sluttid och inte för varje enskild elevs start- och sluttid.

En strävan ska vara att elevens tid i buss och/eller taxifordon i största möjliga utsträckning minimeras utan att göra avkall på trafiksäkerhet med mera.

Säkerhet
Elev ska använda bälte vid färd i fordon som är utrustade med detta.

I respektive entreprenörs uppgifter ingår att en gång per läsår genomföra utrymningsövning för skolskjutsbarn.

Ansvar i samband med skolskjuts
• Vårdnadshavare har ansvaret till dess att eleven stigit på/i fordonet.
• Chauffören har ansvaret under resan och är ansvarig för ordningen i fordonet under transport.
• Skolan har ansvaret när eleven stigit av vid skolan.
• Samma princip gäller vid hemfärd fast i omvänd ordning.
• Skolskjutsansvarig ansvarar för att instruktioner angående skolskjuts finns hos ledningen för skolorna i kommunen för att eleverna ska undervisas om vad de ska iaktta för att undvika olyckor i samband med skolskjuts.
• Vid läsårets början ska eleverna informeras om trafiksäkerhets- och ordningsregler vid hållplats, vid på- och avstigning, under färden samt vid förflyttning till och från fordon.
• Chauffören ska rapportera incident, tekniskt fel eller olycka omedelbart till skolan (skolskjutsansvarig).

Undervisning – uppträdande
Skolan undervisar eleverna i hur de ska uppträda i bussen/bilen och vid hållplatsen/uppsamlingsplatsen. Vårdnadshavare bör påminna sitt barn om:
• Att hålla sig på betryggande avstånd tills skolskjutsfordonet stannat.
• Att ej stiga på/av rullande fordon.
• Att rätta sig efter förarens anvisningar som motiveras av trafiksäkerheten och ordningen i fordonet.

Säker skolväg skapar vi tillsammans!

Terminskort
För borttappat terminskort tas en avgift ut vid varje tillfälle.

  • Förskoleklass-årskurs tre: 100 kronor
  • Årskurs fyra-nio: 200 kronor
  • Gymnasiet: 300 kronor

Elev som glömt sitt kort får åka till skolan utan att betala men får själv bekosta hemresan.
För att komma tryggt hem från skolan ska eleven vända sig till lärare eller mentor för att kontakta vårdnadshavare.

Upplysningar

Upplysningar kring skolskjutsfrågor lämnas av skolskjutsansvarig. 

Trafikupplysningar lämnas av Kalmar länstrafik kundservice, telefon 010-35 75 000 eller Kalmar länstrafiks anpassade skolskjuts, telefon 010-35 75 050.