Miljö- och byggpris 2022

Pristagare: Doris Urbanke

Motivering: 

"Storgatan i Högsby rymmer många spännande hus från olika tidsepoker som berättar om den tid de kom ifrån och den uppgift de en gång byggdes för. Av särskild betydelse är publika byggnader som både har betjänat allmänheten och dessutom manifesterat Högsbys ambitioner som samhälle. När byggnadens uppgift försvinner, så är risken att husen och deras berättelse också går förlorade, och stadens berättelse blir en smula fattigare.

Därför är det så glädjande att se att en privatperson med både mod och varsamhet rustat upp den gamla, men på sin tid framtids- och funkisdoftande, Centrumbiografen, så att byggnadens kvaliteter bevaras och lyfts fram för eftervärlden.

Att ta sig an en stor byggnad med tillika stort underhållsbehov och faktiskt realisera omvandlingen från rivningsobjekt till husdröm, det gör Doris Urbanke till en synnerligen värdig pristagare av Högsby kommuns Miljö -och byggpris 2022!"

Prisets stadgar:

"Högsby kommuns miljö- och byggpris delas varje år ut för att stimulera bra insatser för vår gemensamma livsmiljö. Detta ska ses som en belöning för ett bra miljöarbete eller god byggnadskonst.

Med miljö menar vi både naturvård och miljöskydd. God byggnadskonst kan omfatta både ny arkitektur och väl utförd byggnadsvård. Priset kan ges till antingen enskilda personer, företag, föreningar eller organisationer som utfört ett arbete eller en åtgärd enligt ovan i Högsby kommun. Priset delas ut till byggherren eller den som låtit utföra åtgärden.

Med naturvård menas att man vill värna om specifika livsmiljöer och de djur och växter som lever där, i syfte att bevara och gynna den biologiska mångfalden. Miljöskydd däremot handlar om att förebygga eller eliminera avfall och utsläpp till mark, vatten och luft, men även andra miljöolägenheter som orsakas av människan. God byggnadskonst avser här byggande som tillför värdefulla kvaliteter för sin omgivning och sina brukare, som är hållbart såväl estetiskt, funktionellt, tekniskt som miljömässigt.

Förslag på lämpliga kandidater ska vara miljö- och byggkontoret tillhanda senast 1 oktober årligen. De som lämnar förslagen ska motivera sitt förslag och uppge eget namn och telefonnummer eller adress.

På kommunen är det myndighetsnämnden som beslutar om vem som ska utses till mottagare av Högsby kommuns miljö- och byggpris. Prissumman ska vara 5 000 kronor om priset ges till enskild individ och 10 000 kronor om priset tillfaller flera personer eller en förening eller företag. Utdelningen av priset och ett diplom görs av myndighetsnämndens ordförande vid kommunfullmäktiges decembersammanträde."