Prisets stadgar:

"Högsby kommuns miljö- och byggpris delas varje år ut för att stimulera bra insatser för vår gemensamma livsmiljö. Detta ska ses som en belöning för ett bra miljöarbete eller god byggnadskonst.

Med miljö menar vi både naturvård och miljöskydd. God byggnadskonst kan omfatta både ny arkitektur och väl utförd byggnadsvård. Priset kan ges till antingen enskilda personer, företag, föreningar eller organisationer som utfört ett arbete eller en åtgärd enligt ovan i Högsby kommun. Priset delas ut till byggherren eller den som låtit utföra åtgärden.

Med naturvård menas att man vill värna om specifika livsmiljöer och de djur och växter som lever där, i syfte att bevara och gynna den biologiska mångfalden. Miljöskydd däremot handlar om att förebygga eller eliminera avfall och utsläpp till mark, vatten och luft, men även andra miljöolägenheter som orsakas av människan. God byggnadskonst avser här byggande som tillför värdefulla kvaliteter för sin omgivning och sina brukare, som är hållbart såväl estetiskt, funktionellt, tekniskt som miljömässigt.

Förslag på lämpliga kandidater ska vara miljö- och byggkontoret tillhanda senast 1 oktober årligen. De som lämnar förslagen ska motivera sitt förslag och uppge eget namn och telefonnummer eller adress.

På kommunen är det myndighetsnämnden som beslutar om vem som ska utses till mottagare av Högsby kommuns miljö- och byggpris. Prissumman ska vara 5 000 kronor om priset ges till enskild individ och 10 000 kronor om priset tillfaller flera personer eller en förening eller företag. Utdelningen av priset och ett diplom görs av myndighetsnämndens ordförande vid kommunfullmäktiges decembersammanträde."