Försäkringar

Alla anställda på Högsby kommun omfattas av avtalsförsäkringar för sjukdom (AGS-KL) arbetsskada (TFA-KL) och dödsfall (TGL-KL). Dessa försäkringar administreras av AFA Försäkring (AGS-KL och TFA-KL) samt av KPA Liv (TGL-KL).

En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Det är arbetsgivaren som betalar in premier för avtalsförsäkringarna. Avtalsförsäkringarna kompletterar de ersättningar som medarbetaren kan få enligt lag till exempel från Försäkringskassan.

Det är alltid medarbetaren själv som ansöker om ersättning på www.afaforsakring.se

Fritidsstudier

Högsby kommun erbjuder alla medarbetare möjligheten att ansöka om ledighet för fritidsstudier. Du kan få ledigt med lön för till exempel tentamen samt ersättning för kurslitteratur, kursavgift och milersättning.

Studierna ska i första hand avse ämnen som är till nytta för verksamheten, men även andra studier som kan vara användbara och ge ökade kunskaper i berörd arbetstagares nuvarande eller eventuell framtida anställning kan beviljas.

Trivselpeng

Varje förvaltning får en gång om året en trivselpeng för varje medarbetare som är anställd. Arbetsgrupperna bestämmer sedan själva en aktivitet som hela personalgruppen deltar i och denna får förläggas när som helst under året.

Friskvårdsbidrag

Medarbetare i Högsby kommun har möjlighet att få bidrag med 50 procent av kostnaden för friskvårdsaktiviteter med upp till 1 500 kronor per år. Bidraget betalas ut månaden efter att ansökan inkommit till personalavdelningen.

Högsby kommun följer skatteverkets regler för skattefri motion och ”annan friskvård”. Exempel på skattefri motion är gymkort, lagsporter och racketsporter.

Semesterväxling

Från och med år 2020 erbjuder vi semesterväxling för anställda i Högsby kommun som tillhör fackliga organisationer som valt att deras medlemmar ska omfattas av detta. Detta innebär att anställda kommer kunna ansöka om att växla in semesterdagstillägget mot mer ledig tid (5 dagar för de som är 39 år och yngre, 6 dagar för de som är 40 år och äldre).

Medarbetaren ansöker om semesterväxling hos sin närmsta chef och det är denna som beslutar om det är möjligt eller inte.

Extra semesterdagar

Medarbetare i Högsby kommun har minst 25 semesterdagar. De personer som fyllt 40 år har 31 semesterdagar och de som fyllt 50 år har 32 semesterdagar.

Antalet semesterdagar är något som regleras i vårt kollektivavtal, Allmänna bestämmelser Kap 6 §27 mom. 5.

Ledarutveckling över gränserna

Högsby kommun är tillsammans med nio andra kommuner med i ett program som heter Ledarutveckling över gränserna. Programmet har pågått sedan år 2010 och utökats med allt fler kommuner efterhand. De första två omgångarna var finansierade av EFS.

Programmet syftar till att ta tillvara på goda medarbetares inneboende potential att kompetensutveckla sig för att vara med och aktivt driva utvecklingen i kommunen genom att välja ett chefs-och ledarskapsuppdrag i framtiden, samt att utveckla medarbetarens förmåga att leda sig själv och andra.

Varje vår har medarbetare i Högsby kommun möjlighet att ansöka om att få vara med som deltagare i Ledarutveckling över gränserna. Högsby kommun har vanligtvis två platser per omgång i programmet.

Innehållet i programmet består både av teoretiska och praktiska delar. De teoretiska delarna är självkännedom, grupputveckling, kommunikation och konflikthantering, personligt ledarskap, feedback, coachning, att leda i förändring samt stresshantering. Praktiska delar är "case" och "skuggning".

Löneväxling pension

Högsby kommun erbjuder bruttolöneväxling till pension. Detta erbjuds till de medarbetare som har en bruttolön högre än det gränsvärde som bestäms inför varje år. För mer information kring löneväxling till pension hänvisar vi till personalchefen.

Hedersgåva

På Högsby kommun vill vi premiera våra trogna medarbetare. Detta gör vi genom att dela ut en hedersgåva, värd 10 procent av gällande prisbasbelopp, till de medarbetare som arbetat hos oss i 25 år. Alla uppvaktas dessutom under en middag med kommunchef och personalchef.

De medarbetare som går i pension efter att ha arbetat 10 respektive 15 år på Högsby kommun uppvaktas med en gåva värd 1/3 prisbasbelopp respektive 2/3 prisbasbelopp.

Utökad föräldraförsäkring

Medarbetare på Högsby kommun har rätt till att gå ner i arbetstid med maximalt 25 procent fram till dess att barnet fyllt 12 år.

Extra ersättning vid föräldraledighet

Medarbetare på Högsby kommun får 10 procent av sin lön utbetalad under de första 120 dagarna som föräldraledig. Detta gäller per barn, vilket innebär att medarbetaren vid en andra föräldraledighet får 120 dagar till med 10 procent lön.

Flextidsavtal

Där verksamheten tillåter det finns lokalt flextidsavtal. Det innebär att medarbetare kan styra över sin egen arbetstid genom att till exempel komma till arbetet lite senare en dag för att sedan arbeta lite extra tid någon annan dag.

Foto: Jens Gustafsson