Miljö- och byggkontoret kontrollerar efterlevnaden av lagstiftningen hos dem som hanterar livsmedel.

Vi kontrollerar företagens system för egenkontroll, inspekterar anläggningar, hantering, hygien och tar stickprover. Det innebär även registrering av livsmedelsanläggningar och utredningar av klagomål och sjukdomsutbrott orsakade av livsmedel.

Dricksvatten är också ett livsmedel. Miljö- och byggkontoret kontrollerar kommunala vattenverk och andra anläggningar som levererar vatten till livsmedelsanläggningar. 

Den regionala kontrollen gör Länsstyrelsen och den centrala kontrollen utövas av Livsmedelsverket.

Upphörande av livsmedelsanläggning

Livsmedelsföretagare måste se till att den behöriga myndigheten alltid har aktuell information om anläggningen. Bland annat genom att anmäla in ifall anläggningen kommer att upphöra. Då kan Miljö- och byggkontoret stryka er anläggning ur registret över livsmedelsanläggningar och er årsavgift upphör att faktureras.

Om ni har för avsikt att återuppta verksamhet på samma anläggning efter upphörande måste en ny anmälan inlämnas till Miljö- och byggkontoret.

Om en annan livsmedelsföretagare avser att bedriva verksamhet på anläggningen måste det nya företaget anmäla sin verksamhet till Miljö- och byggkontoret så att rätt verksamhet registreras.