Inkomster som beaktas

Vid beräkning av ekonomiskt bistånd görs avdrag för alla nettoinkomster det vill säga inkomst efter avdrag för preliminär skatt. Exempel på inkomster kan vara:

 • Aktivitetsstöd/utvecklingsersättning
 • Arbetsinkomst (ev. minskat med fackföreningsavgift)
 • Arbetslöshetsersättning (A-kassa, Alfa-kassa, ev. minskat med fackföreningsavgift)
 • Avgångsvederlag
 • Barnbidrag/studiebidrag inkl. flerbarnstillägg
 • Bostadsbidrag/bostadstillägg
 • Etableringsersättning, etableringstillägg för barn och bostadsersättning
 • Familjebidrag
 • Familjehemsersättning (arvodesdelen)
 • Folkpension (inkl. barnpension och barntillägg)
 • Föräldrapenning (7 dagar/vecka), tillfällig vård av barn
 • Försäkringar
 • Habiliteringsersättning 
 • Hyresinkomst
 • Inkomst av kapital
 • Kontoinsättningar och swishmottagningar
 • Livränta
 • Pension – APT, tilläggspension, pension från tidigare arbetsgivare m.m.
 • Realiserbara tillgångar
 • Sjukpenning
 • Sjukersättning/aktivitetsersättning
 • Skadestånd
 • Skatteåterbäring (räknas ej om den tagits i anspråk av kronofogden)
 • Studiemedel och övriga inkomster från CSN
 • Tilläggspension eller pension från tidigare arbetsgivare
 • Underhållsstöd och underhållsbidrag
 • Utbildningsbidrag inkl. lån
 • Vinster
 • Vårdbidrag (den beskattningsbara delen)

Inkomster som inte beaktas

De inkomster som inte skall beaktas är skattefri handikappersättning, extra tillägg från CSN samt tillfälliga mindre bidrag från fonder och stiftelser, jobbstimulans enligt i 4 kap 1 b § SoL.

Skadestånd som den enskilde får för att kompensera ekonomiska förluster och som inte är ersättning för förlorad inkomst ska inte beaktas, till exempel skadestånd som den sökande behöver för att betala kostnader för rehabilitering av fysiskt eller psykisk skada. 

Försäkringsersättningar som den enskilde får för att kompensera ekonomiska förluster och som inte utgör ersättning för inkomstförlust.

Skolungdomars löneinkomster upp till ett prisbasbelopp, det vill säga 52 500 kr för 2023.