Ett kulturmiljöprogram syftar till att uppmärksamma värdefulla kulturmiljöer som belyser kommunens historia från forntid till nutid.

Vad är en kulturmiljö?

Väg i Högsby kommun

En kulturmiljö är en miljö som har påverkats av människor och som på något sätt berättar om människors liv. Det kan vara allt från exempelvis fornlämningar i skogen, husgrunder, vägar, gamla byggnader, byar, kyrkor, ståtliga herrgårdar, torp och odlingslandskapet till moderna bostadsmiljöer, industrier, vattenkraftverk, stationsmiljöer och idrottsanläggningar. Ja, med andra ord det mesta som vi ser omkring oss!

Områdesbeskrivningar

Kulturmiljöprogrammet för Högsby kommun är uppbyggt av 21 områdesbeskrivningar. En områdesbeskrivning är en fördjupad beskrivning av en kulturmiljö. 

Läs områdesbeskrivningarna och övriga dokument kopplade till kulturmiljöprogrammet

(Områdesbeskrivningarna är utdrag ur böcker, vilket gör att sidnumreringen för respektive område inte börjar på 1.)

Syfte

Ett kulturmiljöprogram utgör ett samlat kunskapsunderlag om kommunens särskilt kulturhistoriskt värdefulla miljöer som belyser kommunens historia från forntid till nutid. De utvalda miljöerna bör ge en bild av områdets historia, representera hela områdets befolkning, och omfatta såväl det säregna som det vanliga eller typiska i kommunen.

I programmet beskrivs kulturmiljöernas karaktär och kvaliteter tillsammans med rekommendationer om varsam hantering av kulturmiljön.

Kulturmiljöprogrammet är primärt framtaget som ett redskap för kommunens tjänstemän och politiker samt andra myndigheter som arbetar med kulturmiljöfrågor. Tanken är att kulturmiljöprogrammet ska fungera som ett kunskapsunderlag och vara vägledande vid planläggning och lovgivning, samt i arbetet med hur kulturmiljöerna kan bevaras, användas och utvecklas för att ge en attraktiv kommun och livsmiljö.

Programmet syftar även till att sprida information om kommunens historia till invånarna, att användas i skolan och att fungera som en turistguide.

Målsättningen är att kulturmiljöprogrammet ska vara lättåtkomligt och användbart, och ge kunskap och inspiration till de som bor och verkar eller besöker kommunen.

Bakgrund

Högsby kommun har tidigare saknat ett kulturmiljöprogram eller annan samlad information om kommunens kulturmiljöer. Planerna på att utarbeta ett sådant underlag har dock funnits under
en längre tid.

Redan i översiktsplanen från 1989 angav kommunen att ett kulturmiljöprogram skulle tas fram för att inventera och tillvarata de kulturvärden som finns i kommunen, vilket finns med som en målsättning även i den nuvarande översiktsplanen.

Mot bakgrund av detta sökte och beviljades kommunen stöd av Länsstyrelsen under 2015. Arbetet med att ta fram ett kulturmiljöprogram pågick mellan 2015 och 2018.