Vi omger oss dagligen med en mängd kemiska produkter. Enbart i Sverige används över 60 000 olika kemiska produkter, varav cirka 9 000 är tillgängliga för konsumenter. Nya produkter tillkommer ständigt.

Kemikalieanvändning i företag

Högsby kommun har tillsyn över företag som hanterar kemikalier. Vid tillsynsbesök kontrolleras bland annat hur företagen hanterar kemikalier och vilka rutiner som finns vid val av kemikalier. Alla tillstånds- eller anmälningspliktiga företag omfattas dessutom av kraven på egenkontroll och ska därför ha en förteckning över alla de kemiska produkter som används i verksamheten.

Säkerhetsdatablad ska finnas för de ämnen och blandningar i förteckningen, som är klassificerade som farliga (brandfarliga, oxiderande, explosiva, hälsofarliga, miljöfarliga) eller som innehåller minst en procent av ett hälso- eller miljöfarligt ämne.

Förvaring

Kemikalier bör i första hand förvaras inomhus. Golvbrunnar får som regel inte förekomma i kemikalieförråden. Om det finns risk för påkörning ska någon form av skydd ordnas som förhindrar påkörning. Underlaget ska vara tätt och stå emot de kemikalier som lagras, åtminstone under den tid som går åt för att sanera ett eventuellt utsläpp. Tänk på att obehöriga inte ska komma åt kemikalierna.

Det är också viktigt att kemikalier förvaras väl avskilda från produkter som är avsedda att förtäras. Gifter bör förvaras inlåsta. Det är viktigt att välja placering så att eventuella ångor inte når utrymmen där människor vistas.

Utrymmen där kemikalier förvaras ska skyltas/märkas med dekaler så att det tydligt framgår att det förvaras kemikalier där. All hantering av kemikalier ska präglas av ordning och reda.

Alla förvaringskärl ska märkas så att alla som hanterar dem vet vad de innehåller och hur man ska skydda sig. Använd helst originalförpackningar.

Regler om kemikalier

Enligt miljöbalkens så kallade utbytesprincip ska miljö- och hälsofarliga kemikalier undvikas om de kan ersättas med produkter som kan antas vara mindre farliga.

För att kemikalier ska hanteras och förvaras på ett sådant sätt att riskerna för skador på människors hälsa och på miljön minimeras finns också många detaljerade regler i bland annat Kemikalieinspektionens föreskrifter. Kemikalier ska exempelvis vara märkta på svenska och de kemikalier som klassats enligt en faro-kod ska vara märkta med en faro-symbol.

PRIO-ämnen

Kemiska ämnen med särskilt farliga egenskaper, så kallade utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen, ska enligt miljöbalken successivt fasas ut från marknaden. Den som hanterar kemiska produkter som innehåller PRIO-ämnen ska aktivt arbeta för att ersätta dessa med kemiska produkter som inte innehåller dessa ämnen.

Om inte användningen av PRIO-ämnen särskilt kan motiveras kan man komma att förbjudas att använda de kemiska produkterna.

Kemikalieinspektionen

Den centrala tillsynsmyndigheten på kemikalieområdet är Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionens hemsida kan man hitta mycket information om kemiska produkter och ämnen, och om vilka regler som gäller.