När tillsynsbehovet fastställts tas hänsyn till arbets- eller studietid samt rimlig tid för föräldrars resor.

Barnomsorg finns i form av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Förskoleverksamhet avser förskola, pedagogisk omsorg och enskild förskola. Verksamheten vänder sig till barn som inte går i skolan.

Skolbarnsomsorg avser fritidshem samt enskilt fritidshem och ska erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

Fram till och med juli månad det år barnet fyller 6 år eller börjar i förskoleklass gäller dessutom följande:

Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn tillhandahålls förskoleverksamhet, om så föräldrarna önskar, med en vistelsetid om minst tre timmar per dag eller femton timmar per vecka. Rätten till förskoleverksamhet för dessa barn gäller både att behålla en plats och att erhålla en plats.

Vid föräldrars semester, skollov och andra längre ledigheter medges ej barnomsorg. Barnomsorg vid föräldrars enstaka ledighet kan tillåtas av respektive rektor/förskolechef om barnomsorgssituationen medger detta. Vid behov av barnomsorg vid längre ledighet, kvällar och helger gäller skriftlig förfrågan till Utbildningsutskottet som prövar ärendet.

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall anvisas plats i förskola eller fritidshem, om inte barnens behov av sådant stöd tillgodoses på annat sätt.

Barnomsorg tillhandahålls barn som fyllt ett år.

Uppsägningstiden är två månader.

Gängse taxa debiteras.

Tillämpningsföreskrifter för arbetslösa, föräldralediga samt tim- och vikarieanställda: 

Barn till arbetslösa och föräldralediga föräldrar schemaläggs av respektive förskolechef i samråd med personalen upp till i genomsnitt 15 timmar per vecka.

Om förälder börjar arbeta och får behov av ökad omsorgstid, skall utökning ordnas. Dock kan utökning av samma placering ordnas endast om det finns utrymme i den aktuella barngruppen.

Om du söker arbete: 

 • ansök samtidigt om barnomsorg.
 • Barn under 6 år placerar vi inom 3 månader.
 • Barn som är 6 år eller äldre får plats, så snart som möjligt, när Du börjar arbeta.

Om du blir arbetslös eller varslad och har barn i skolbarnsomsorg:

 • informera omgående rektorn för ditt område.
 • För barn som är 6 år eller äldre upphör skolbarnsomsorgen samtidigt med arbetet. Avgiften upphör, i samband med inskickad undertecknad uppsägningsblankett.

Om du blir erbjuden timanställning och liknande:

 • kan du få barnomsorg vid de tillfällen du arbetar.
 • Barn under 6 år med speciella behov kan få barnomsorg upp till i genomsnitt 15 timmar per vecka även om du arbetar mindre.
 • Barn som är 6 år eller äldre och är inskrivna får endast utnyttja platsen då båda föräldrarna arbetar.
 • Arbetsgivaren kan komma att tillfrågas om du har ett anställningsförhållande.

Om du skall börja arbeta efter föräldraledighet:

När arbetet återupptas skall ansvarig rektor/förskolechef kontaktas i god tid, minst 3 månader innan.

Tillämpningsföreskrifter till barnomsorgstaxa 

Avgiftsgrundande inkomst

Avgiftsgrundande inkomst är hushållets sammanlagda lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster av tjänst samt överskott i näringsverksamhet. Den högsta avgiftsgrundande inkomsten per månad som medräknas är 56 250 kronor.

Hushåll

Med hushåll menas ensamstående och makar. Med makar skall jämställas de som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och

 1. har eller har haft gemensamt barn eller
 2. är folkbokförda på samma adress

I de fall föräldrar har gemensam vårdnad och inte bor ihop räknas avgiften ut på den avgiftsgrundande inkomsten och övriga förhållanden avseende den föräldern hos vilket barnet bor, om endast denna föräldern är platsinnehavare.

I de fall föräldrarna har gemensam vårdnad och inte bor ihop men båda har behov av plats räknas var och en, ensam eller i förekommande fall tillsammans med ny make/maka/sambo, som platsinnehavare och ansvarar för sin avgift.

Om förhållanden i familjen förändras – till exempel på grund av äktenskapsskillnad – påverkar detta avgiften. Vid äktenskapsskillnad eller upplöst samboförhållande beräknas ny avgift från och med det datum som föräldrarna är folkbokförda på skilda bostadsadresser.

Bidrag och ersättningar som inräknas i inkomsten

Till avgiftsgrundande inkomst räknas förutom löner och näringsverksamhet också sjukpenning, föräldrapenning, utbildningsbidrag, arbetslöshetsersättning, kontant arbetsmarknadsstöd, bidrag vid militärtjänstgöring, pension (ej barnpension), sjukbidrag, vårdbidrag, livränta, familjehemslön och familjepenning.

Avdrag

Från avgiftsgrundande inkomst får göras avdrag för underhållsbidrag som betalas enligt dom eller avtal. Beslut skall uppvisas.

Undantag från taxan

Eftersom avgifterna är anpassade efter familjernas ekonomi kan ingen nedsättning av avgifterna medges av det skälet. Den som inte anser att han/hon har möjlighet att betala debiterad avgift kan ansöka om ekonomiskt bistånd hos Individ- och familjeomsorgen.

Inkomstförändringar

Föräldrar är skyldiga att genast anmäla om den avgiftsgrundande inkomsten ändras. Detta skall göras skriftligt och särskild blankett för detta kan erhållas från Högsby kommuns hemsida eller från respektive rektorsområde. Ändring sker månaden efter anmälan om den inlämnats senast den 20:e.

Kontroll av inkomstuppgifter kan ske mot inkomstuppgifter lämnade till Försäkringskassan och/eller Skattemyndigheten.

Frånvaro, uppsägning

Barns frånvaro skall anmälas i så god tid som möjligt. Om barnet skall sluta skall det anmälas skriftligen minst två månader i förväg. Under uppsägningstiden debiteras kostnad för tillsyn enligt taxan.

I de fall föräldrar säger upp sin förskoleplats för att i samma stund anmäla sitt barn till avgiftsfri allmän förskola ska ingen uppsägningstid på två månader medförande debitering för kostnad för tillsyn enligt taxan gälla.

Vårdnadshavare som säger upp en plats i kommunal barnomsorg och sedan ansöker om en ny plats som tas i bruk inom tre månader från den tidigare platsens upphörande, ska betala avgift för den mellanliggande tiden.

Allmän förskola

Avgiftsfri allmän förskola erbjuds alla 3-5 åringar från och med höstterminen det år barnet fyller tre år och omfattar 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år. Vistelsetiden följer skolans terminstider. Lov och studiedagar är barnen lediga.

Om barnet samtidigt är inskrivet i förskoleverksamhet utöver tiden i allmän förskola, skall avgiften reduceras för tiden i allmän förskola. Detta sker genom att avgiften reduceras med 3/9-delar.

Barn i behov av särskilt stöd

För förskolebarn som bedöms behöva särskilt stöd i sin utveckling enligt Skollagen kapitel 8, §7 och är inskrivet i förskola tas avgift ut endast till den del omsorgstiden överstiger 15 timmar i veckan eller 525 timmar om året. Detta sker genom att avgiften reduceras med 3/9-delar.

Räkning och betalning

Räkning på barnomsorgsavgifterna utsändes i början av månaden efter tillsynsmånaden och förfaller den 30:e i samma månad. Därefter debiteras dröjsmålsränta med 8% över diskontot.

Avstängning

Betalning av avgift skall ske inom föreskriven tid. Om detta ej sker stängs barnet/barnen av från barnomsorgsplatsen.

Barn till föräldrar, som trots påminnelse inte betalar sin avgift avstängs genom beslut av rektor efter samråd med ekonomikontoret och Individ- och familjeomsorgen. Avstängning kan tidigast ske från och med den 30:e dagen efter räkningens förfallodag.