Ansvar

Fastighetsägare har ett strikt ansvar att hålla sin fastighet i vårdat skick och sköta den så att inte olycksfall kan ske och så att inte betydande störningar för omgivningen eller för trafiken uppkommer. Det gäller både trädgård och byggnader.

I plan- och bygglagen står vilka tekniska egenskaper ett byggnadsverk ska ha. Det handlar till exempel om byggnadens bärförmåga, skydd mot brand och säkerhet vid användning. Byggnadens ägare är skyldig att hålla sin byggnad hel och ordnad. Det innebär bland annat att renovering och underhåll ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadens historiska eller miljömässiga värde. Alla byggnader har vissa stildrag som du som ägare behöver ta hänsyn till.

Andra lagar än plan- och bygglagen kan också vara aktuella, exempelvis jordabalken när det gäller tvister mellan grannar, och ordningslagen om det är ett polisärende på grund av säkerhetsrisk, exempelvis istappar. Miljöbalken gäller till exempel när det som förvaras på tomten är av miljöfarlig karaktär eller innebär nedskräpning.

Myndighetsnämnden har tillsyn över att fastighetsägare håller sina byggnader och tomter i vårdat skick. Myndighetsnämnden kan göra en utredning för att bedöma om fastigheten är så illa skött att det kan bli påföljder för dig som fastighetsägare.

Anmälan

Innan du gör en anmälan är det bra om du själv kontaktar den aktuell fastighetsägare/verksamhetsutövare som orsakar störningen och berättar att du är besvärad. Fastighetsägaren eller den som orsakat störningen får då vetskap om besvären och kan eventuellt ge upplysning om planerade åtgärder.

Om du kontaktat fastighetsägaren som orsakar störningen men inte fått gehör för ditt klagomål kan du kontakta miljö- och byggkontoret.

Olägenhetsanmälan kan göras anonymt. Men en anonym anmälan kan i vissa fall medföra att ärendet inte kan handläggas fullt ut. Till exempel om avgörande uppgifter saknas i ärendet och dessa inte kan hämtas in.

Handläggning

Myndighetsnämnden kan besluta om att orsaken till besvären ska utredas och åtgärdas av den som orsakar/ansvarar för förhållandena. Detta sker i huvudsak först när de som orsakar/ansvarar för förhållandena fått möjlighet att frivilligt utföra utredningar eller åtgärder.

Myndighetsnämnden kan även besluta att ärendet lämnas utan åtgärd om störningen är ringa eller om kostnaden för eventuella åtgärder är orimliga i förhållande till nyttan.

Påföljder och avgifter

Om en byggnad eller tomt inte underhålls enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen ska myndighetsnämnden förelägga ägaren att vidta de åtgärder som behövs för att laga och reparera huset, röja på tomten. Om huset är väldigt skadat, kan myndighetsnämnden besluta om förbud att använda det eller så kan du bli tvungen att riva huset. Förelägganden kan förenas med viten, som är en avgift som döms ut om du inte gör det som myndighetsnämnden bestämt. Dessa viten kan bli mycket höga.

Om det behövs kan myndighetsnämnden genomföra åtgärderna på ägarens bekostnad eller lämna ärendet till kronofogdemyndigheten för handräckning. Myndighetsnämnden kan även uppdra åt en sakkunnig att utreda vilka åtgärder som behöver göras för att få fastigheten i vårdat skick. Dessutom kan myndighetsnämnden låta upprätta ritningar och handlingar som behövs för att bedöma ditt ärende. Sådant arbete kan du som fastighetsägare behöva betala.