Exempelvis krävs anmälan för att:

  • Uppföra ny byggnad eller bygga till en befintlig byggnad
  • Underhålla bebyggelse med särskilt bevarandevärde enligt skyddsbestämmelser
  • Installera eller väsentligt ändra braskamin eller annan eldstad samt uppföra eller ändra en skorsten. Om den nya skorstenen blir onormalt hög kan bygglov krävas.
  • Ändra tomtens höjdläge, till exempel genom schaktning eller fyllning. Inom detaljplanelagt område krävs marklov om höjdläget ändras avsevärt
  • Riva byggnader, helt eller delvis, (inom detaljplan krävs rivningslov)
  • Göra ändringar inomhus av bärande delar, ventilationsanordningar, vatten och avlopp, eldstäder och rökkanaler, eller stora förändringar som påverkar hela husets planlösning