När krävs en anmälan?

En bygganmälan krävs vid följande tillfällen:

 • Rivning av en byggnad eller en del av en byggnad.
 • Ny- eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser.
 • Ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt.
 • Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader.
 • Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
 • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.
 • Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter.
 • Nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk.
 • Uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus på högst 30 m2, så kallat attefallshus.
 • Ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på högst 30 m2, så kallat attefallshus.
 • Tillbyggnad på högst 15 m2 av ett en- eller tvåbostadshus.
 • Bygga två takkupor på ett en- och tvåbostadshus som inte redan har takkupor.
 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Undantag

Inom byggprocessen finns vissa undantag från kravet på bygganmälan. Dessa undantag beror på olika faktorer, såsom vilken typ av åtgärd som planeras, vilken typ av byggnad eller anläggning det rör sig om och om åtgärden utförs inom eller utanför ett område med detaljplan. Följande är några exempel på åtgärder där anmälan inte krävs:

 • Komplementbyggnader under 15 m2 som tillhör ett en- eller tvåbostadshus, såsom friggebod.
 • Skärmtak som inte kräver bygglov enligt gällande bestämmelser.
 • Liten tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus, på grund av att byggnaden ligger utanför ett område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse.
 • Ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.

Hur ansöker man om bygganmälan?

För att ansöka om bygganmälan ta fram de handlingar som krävs och fyll i den bifogade ansökningsblanketten under ”Relaterat”. Du kan skicka din ansökan till miljö- och byggkontoret via post eller e-mail. Tänk på att en komplett ansökan förkortar handläggningstiden.

Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan 3 månader innan du planerar att påbörja ditt byggprojekt. På våren är det ofta mycket att göra på miljö- och byggkontoret, vilket kan förlänga ansökningsprocessen. Genom att skicka in din ansökan i tidigt skede kan vi säkerställa en smidig och effektiv handläggning av ditt ärende.

Alla ritningar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Det innebär att handlingarna ska vara ritade på vitt papper med rena svarta linjer, att alla mått ska vara korrekta och att skalan finns med.

Vänta på slutbesked

Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän miljö- och byggkontoret har gett ett slutbesked, om inte annat beslutas. Om en åtgärd som kräver anmälan uppförs utan att anmälan gjorts eller startbesked har getts kan det resultera i att en byggnadsaktionsavgift tas ut enligt Plan- och bygglagen. För att undvika onödiga påföljder och säkerställa att ditt byggprojekt genomförs enligt de gällande bestämmelserna, rekommenderar vi starkt att du gör en anmälan och inväntar slutbeskedet innan byggnaden tas i bruk.

Vad kostar en anmälan?

Avgifter för bygganmälan varierar beroende på typ av åtgärd. För att få information om specifika avgifter, vänligen se Taxor och avgifter – Bygglov som ger en översikt över kostnaderna.

Kontakta Miljö- och byggkontoret

För att få mer information om bygganmälningsprocessen eller för att diskutera dina projektidéer, är du välkommen att kontakta miljö- och byggkontoret. Vi finns till hands för att svara på dina frågor, ge dig råd och hjälpa dig genom ansökningsprocessen. Snabbaste svarsvägen är via vår e-mail miljoochbygg@hogsby.se