Lokal nivå

En del av visionen för Högsby kommun lyder: "Högsby kommun är en attraktiv och välmående kommun som brukar utan att förbruka..."

För att stäva mot att bli en kommun som brukar utan att förbruka krävs det både arbete med planering, framtagande av strategier och policys, likväl som ÖSK:s arbete med tekniska frågor som V/A, fastigheter och renhållning, samt miljö- och byggkontorets arbete med som miljötillsyn och bygglov. Även miljökrav vid upphandling och inköp är något som går att koppla till de nationella miljömålen.

Det genomförs även lokala naturvårdsprojekt, LONA, som bidrar till att nå miljömålen. Det finns bidrag att söka från Naturvårdsverket för genomförandet av denna typen av projekt, och det är Länsstyrelsen i Kalmar som beslutar om bidragen till kommunerna.

Det är av stor vikt att det finns ett kontinuerligt arbete, och att man arbetar för en hållbar utveckling för att nå framgångar inom miljöarbetet.

Det finns flera politiskt fastställda mål och strategiska dokument med tydliga kopplingar till miljömålen. Kommunen har bland annat en översiktsplan, en miljöhandbok/miljöledningssystem, en Energi- och klimatstrategi samt ett miljöprogram/strategi för Agenda 21. Kommunstyrelsen har beslutat att införa ett årligt miljöbokslut från 2017 och framåt.

Till höger hittar du några av de fastställda dokument som har tydliga kopplingar till arbetet med miljömålen och en hållbar utveckling.

På beslut av kommunstyrelsen (2017-03-14) pågår nu arbetet med revidering av kommunens Energi- och klimatstrategi, miljöhandboken innehållande de lokala miljömålen, samt miljöprogrammet Agenda 21 för att integrera FN:s globala mål för hållbarhet/Agenda 2030.

Regional nivå

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att uppnå de svenska miljömålen. Det finns ett regionalt åtgärdsprogram framtaget, samt flera regionala mål där vi bland annat arbetar för att Kalmar län ska bli en fossilbränslefri region till år 2030.

Högsby medverkar i regionens klimatsamverkansnätverk, miljömålsnätverk samt nätverk för fossilfria drivmedel. 

Nationell nivå

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. 

Sveriges miljömålssystem innehåller tre delar:

  • Generationsmålet som innebär att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.
  • 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.
  • 24 etappmål som är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål.

Högsby medverkar bland annat i Kemikalieinspektionens kommunnätverk för Giftfri vardag.

Internationell nivå

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för en hållbar utveckling. Målet är att uppnå tre fantastiska saker till år 2030:

  • att avskaffa extrem fattigdom.
  • att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • att lösa klimatkrisen.

Genom FN:s globala mål för hållbar utveckling kan det här uppnås.

De globala målen