I enlighet med plan- och bygglagen så finns det ett antal allmänna intressen som alltid ska beaktas vid planering och lovgivning, tillsammans med enskilda intressen och förutsättningar i det specifika ärendet. 

Vid hantering av ärenden ska kommunen främja:

  • en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder
  • en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper
  • en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt
  • en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens
  • bostadsbyggandet och utvecklingen av bostadsbeståndet

I kommunens översiktsplan och i den detaljplan som finns för det aktuella området tydliggörs hur de allmänna intressena beaktas. Stora delar av kommens landsbygdsområden är dock inte planlagda, men här är ofta kommunens kulturmiljöprogram, naturvårdsplan och översiktsplan ett stort stöd i hur en plats värden kan bevaras och utvecklas.