Högsby kommun är förberedda för att kunna hantera olika typer av störningar inom det geografiska områdesansvaret. Vissa störningar kan bli mycket allvarliga och övergår då till en extraordinär händelse. Kommunen har en generell beredskap för att hantera dessa händelser och ytterst ansvarig är kommunfullmäktige.

Vid en extraordinär händelse inrättas en krisledningsnämnd. En extraordinär händelse kan gälla elavbrott, dricksvattenproblem, större trafikolycka med många inblandade, farligt godsolycka eller dataintrång. För att hantera dessa frågor har kommunen en riskhanteringsgrupp som arbetar med att lyfta fram problemområden och föreslå åtgärder för att eliminera riskerna alternativt mildra konsekvenserna om något skulle inträffa.

Extraordinära händelser 

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver snabba insatser av en kommun eller ett landsting. För att lättare och bättre kunna hantera en extraordinär händelse har Högsby inrättat en krisledningsnämnd. Denna nämnd kan under en extraordinär händelse "ta över" andra nämnders beslutanderätt för att kunna hantera krisen. Denna befogenhet ska återgå till den normala nämnden så snart det är möjligt.

Lagen ställer också andra krav på kommunen bland annat att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser. Detta innebär att kommunen ska se över vilka de allvarligaste riskerna är. Vidare bör kommunen ta fram handlingsplaner för olika typer av extraordinära händelser.

Personal och politiker ska regelbundet utbildas och övas för att kunna hantera en allvarlig händelse.

Naturligtvis finns det många andra aktörer i kommunen som också bör planera för en allvarlig händelse. Kommunen har här ett områdesansvar att samordna dessa aktörer.