Lantbruket i Högsby kommun är väl utbrett med så väl stora som små verksamheter.

Likaså utför miljö- och bygglovkontorets miljöinspektörer tillsyn på verksamheterna för att kontroller att de följer gällande lagar och bestämmelser. Verksamhetsutövarna får information om nyheter samt råd om förbättring av sin verksamhet.

Tillsyn

Lantbruk och annan större djurhållning, som till exempel hästgårdar med mera ingår i miljöfarlig verksamhet och ska inspekteras kontinuerligt. Vanligt förekommande frågor vid tillsyn är bl.a. gödselhantering, användning av bekämpningsmedel och kemikalier, cisterner samt avfallshantering.

Anmälnings eller tillståndsplikt?

Planerar du att utöka djurhållningen så att den kommer att omfatta mer än 100 djurenheter ska detta anmälas till myndighetsnämnden. För lantbruk med fler än 400 djurenheter krävs det tillstånd enligt miljöbalken. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen.

Lagring och spridning av gödsel

Den som håller djur ska se till att djurens gödsel lagras så att inte yt- eller grundvatten förorenas. Vid djurhållning med mer än fyra djurenheter ska det finnas en gödselvårdsanläggning (exempelvis en gödselplatta eller gödselbrunn). Omfattar djurhållningen mer än tio djurenheter ska lagringsutrymmena för stallgödseln minst motsvara en gödselproduktion under sex månader.

För den som har mer än 100 djurenheter skall minst åtta månaders produktion av stallgödsel kunna lagras i anläggningen om man har hästar, nötkreatur, får eller getter. Har man andra djur, t.ex. svin eller höns ska gödsel kunna lagras i 10 månader.

I Högsby kommun får, under perioden 1 december –28 februari, stallgödsel bara spridas om den brukas ned samma dag. Under denna period kan dock myndighetsnämnden medge undantag från nedbrukningskravet. För att nämnden ska kunna ge en sådan dispens krävs att det finns sådana omständigheter som verksamhetsutövaren varken kunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka. Blankett för ansökan om dispens finner du till höger.

Bekämpningsmedel

Det finns bestämmelser om hur bekämpningsmedel får lagras. Utrymmet ska ha ett tätt golv utan golvbrunn och vara låsbart. Det går också bra att förvara bekämpningsmedlet i en tät behållare, t ex en frysbox med lås. Vid spridning av bekämpningsmedel ska skyddsavstånd hållas till känsliga objekt. Det kan t ex vara sjöar, vattendrag och andra öppna vattenytor, bostadstomter, lekskolor, daghem, skolor, växthus eller slåtter- och betesmarker som erhåller stöd för bevarande av biologisk mångfald. Om bekämpningsmedel som är giftiga för bin används, ska skyddsavstånd hållas till bigårdar och blommande grödor. 

För att få sprida bekämpningsmedel klass 1L och 2L krävs behörighet. Länsstyrelsen anordnar utbildningar som leder till sådan behörighet.

Övrigt

Cisterner och kemikalietillsyn kan du läsa mer om på respektive sida.

Sedan 1 januari 2009 är det Länsstyrelsen som ansvarar för djurskyddskontrollen.