Högsby kommun uppmuntrar en omställning till fossilfria energialternativ!

I linje med visionen att vilja "bli den gröna miljökommunen som brukar utan att förbruka", har vi därför valt att inte ta ut någon bygglovsavgift för uppsättande av solpaneler/solfångare.

Kommunfullmäktige har, i beslut 2001-09-27 § 125, beslutat att Boverkets bedömning avseende solfångare skall följas. Detta innebär att uppsättande av solfångare på tak och fasader inom detaljplanelagt område anses som fasadändring och bygglovspliktigt. Solfångare som placeras på tomtmark inom detaljplanelagt område anses inte som bygglovspliktiga. Kommunfullmäktige beslutade också att bygglovsavgift inte skall tas utför denna typ av ärenden.