Fritidshemmen och dess syfte

Fritidshemmets verksamhet är en del av skolväsendet. Det styrs av skollagen, läroplanen och allmänna råd för fritidshem.

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfylld fritid. Begreppet undervisning ska ges en vid tolkning i fritidshemmet där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet. 

I 14 kap. i skollagen står det: 

 • Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklass, grundskolan.
 • Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och dess behov.
 • Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

I Lgr-11, del 4 står det: 

 • Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.
 • Undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan även genom att erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande.
 • Man ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.
 • Undervisningen ska bedrivas i demokratiska former.
 • Skapande arbete och lek är väsentliga delar i ett aktivt lärande.
 • Man ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet. 

”Ett helhetsperspektiv på barns utveckling bygger på insikten att olika delar av barns utveckling och lärande hör ihop och påverkar varandra. Till exempel kan barns självkänsla stärkas om hon eller han känner trygghet i gruppen. Självkänslan påverkar i sin tur elevens förmåga att lära.” (Allmänna råd för fritidshem 2014)

Hallonets policy är att barnen ska uppleva fritids som lustfyllt och meningsfullt. Vi försöker ta hänsyn både till individens och gruppens intressen och behov av utveckling. Då Ugglemoskolan är en mångkulturell skola är det extra viktigt att arbeta med värdegrundsarbete.

Dessutom strävar vi efter ett gott samarbete mellan förskola, förskoleklass, skola och hemmet för att försöka skapa ett helhetsperspektiv på eleven och dess situation. Det blir ett naturligt samarbete med förskolan vid öppningar och stängningar samt vissa gemensamma aktiviteter under loven. Fritidslärarna har ett nära samarbete med förskoleklassen men man arbetar också som resurs in mot skolan.

Lärandet på fritids

Detta sker till stor del i stunden. Pedagogerna fångar ögonblicken när de kommer, man skapar ett lärande i stunden. Av största betydelse är att lyssna och hela tiden vara medveten om vikten att stärka barnets perspektiv.

Miljön på fritids är viktig därför försöker vi erbjuda en miljö med mycket olika material så att det i möjligaste mån ska tillgodose alla barnens önskemål. Likaså försöker vi erbjuda olika aktiviteter olika dagar.

Det är viktigt att lyssna på barnen, därför börjar vi med att intervjua varje enskilt barn för att ta reda på hur de upplever vistelsen hos oss och vad de är intresserade av. En gång per termin har vi stormöte då vi diskuterar verksamheten med alla ungdomarna. Utifrån detta fångar vi upp deras idéer och synpunkter.  Det är viktigt att dom är med och påverkar verksamheten och att de upplever att deras idéer är värdefulla. Därför brukar vi vara extra tydliga med att synliggöra detta. Utifrån kartläggningar och observationer av barngruppen plockar vi in olika bitar utifrån det centrala innehållet i Lgr11. Ibland större gemensamma aktiviteter för alla men också enskilda önskemål.

När gruppen är ny vid höstterminens start arbetar vi mycket med att lära känna varandra och vara tydliga med regler och normer. Vi använder oss av värderingsövningar, massage, drama och samarbetslekar. Vi försöker erbjuda ett varierad veckoprogram där ändå den fria leken är basen i verksamheten. Varje dag går vi ut eller till sporthallen, en gång i veckan blir det en utflykt till vår underbara närmiljö. Det är viktigt med daglig fysisk aktivitet och det märks också att barnen njuter av att få röra på sig i olika miljöer. Ibland erbjuder vi nya utmaningar, gemensamma lekar och aktiviteter men det är också viktigt med möjlighet till rekreation och vila efter skoldagen.

Föräldrasamverkan:

 • Den dagliga kontakten är viktig.
 • Information som vi vill nå ut med till alla skicka på Infomentor (meddelar genom sms att vi lagt ut något nytt).
 • Rullande bildspel i hallen som uppdateras undan för undan. Detta ger också möjlighet till reflektion för barnen.
 • Dropin-fika någon gång per termin då vi passar på att visa lite av vår verksamhet. Under rådande corona-tider väntar vi med liknande samverkansformer.
 • Personalen är med på skolans gemensamma föräldramöten, ibland har vi också egna familjedagar (ej under corona-tider).
 • Övrig information finns på anslagstavla eller på ytterdörren.

Utvärdering:

 • Några gånger per termin fyller någon pedagog i ett sociogram. Där kartlägger man vad barnet sysslar med, vem de leker med.
 • En gång per termin intervjuas varje barn individuellt.
 • Kontinuerlig kontakt med föräldrar och gemensamma föräldramöten med skolan.
 • Mycket av reflektionen sker fortlöpande där vi pedagoger stämmer av med varandra om hur arbetet fortskrider och vad som händer i gruppen.
 • Med jämna mellanrum fyller vi i en ”triangel” där vi diskuterar varje enskilt barn och hur den fungerar i gruppen.
 • Fritidshemmets personal har planering på fredagar. Då kan man diskutera pedagogiska frågor och följa upp hur verksamheten fungerar.