• Ansökan lämnas efter den 15 och gäller då nästkommande månad. (EX: Söker du för februari lämnar du alltså ansökan efter den 15 januari.) Fyll i pappersformat eller ansök digitalt. Första ansökan görs alltid i pappersformat.

• Fyll i ansökan så att månad och vad du söker för tydligt framgår.

• Fyll i inkomstuppgift från ex: lönespecifikation eller Försäkringskassan som aktivitetsstöd, bostadsbidrag. Om du inte ansöker om ersättningar du har rätt till från Försäkringskassan, kan dessa belopp räknas som fiktiv inkomst i ansökan om ekonomiskt bistånd.

• Fyll i en självutredning blankett där du berättar om din nuvarande situation och om allt du gör för att bidra till din egen försörjning.

• Fyll i en aktivitetsrapport med de arbeten du sökt för en månad bakåt från det datum du lämnar ansökan. Minst 20 arbeten ska redovisas. Fyll i arbetsgivarens både namn och telefonnummer. (Vid 50% sjukskrivning 10 arbeten ska redovisas, osv.)

• Du ska också lämna kopior på mail eller andra dokument som påvisar de arbeten du sökt i aktivitetsrapporten.

• Är du sjukskriven lämnas läkarintyg för aktuell period.

• Senaste inkomstdeklarationen samt slutskattsedel

• Intyg om inskrivning på Arbetsförmedlingen om du är arbetssökande och individuell handlingsplan

• Kontoöversikt.

• Kontoutdrag 3 månader tillbaka från det datum du lämnar ansökan från samtliga banker och kreditbolag, även utländska som tydligt visar perioden och att kontot tillhör dig, på varje sida. Det ska tydligt framgå när hyran betalades. Skärmbilder godtas ej.

• Kopior på samtliga utgifter för den månad du söker för, exempelvis: Hyresfaktura, el, sjukvård, hemförsäkring, medicin, bredband osv. Förfallna underlag, påminnelser eller skulder godtas inte.

• Hyres- eller inneboendekontrakt och hyresavi vid hyrd bostad

• Kopia på giltig legitimation

• Utredningen och ekonomiskt biståndunderlag från tidigare kommun om du har sökt om ekonomiskt bistånd innan, för de senaste tre månaderna

• Intyg från skolan om du studerar, vilken period, hur många dagar per vecka, hur många timmar per dag och vilka ämnen.

• Din ansökan om CSN

Lämna alltid korrekt underlag vid förändring i en eventuell återansökan.

Exempelvis kopia på din planering från arbetsförmedlingen vid förändring, läkarintyg om du blir sjuk, flyttar du lämnar du kopia på ditt nya hyreskontrakt. 

Om din ansökan inte är komplett, det vill säga att handlingar och uppgifter saknas kommer din ansökan att returneras för nödvändig komplettering, detta medför att handläggningstiden blir förlängd eller att du får avslag på din ansökan om kompletteringen inte gjorts inom en viss angiven tid.

Om du har fått försörjningsstöd eller övrigt ekonomiskt bistånd genom att lämna felaktiga eller vilseledande uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig samt åtalas för bedrägeri. Om du fått en felaktig utbetalning kan socialtjänsten kräva tillbaka det som betalats ut för mycket.