Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-03, KF §144, att miljötaxan för 2022 ska vara 920 kronor/timme.