Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-09, § 142 att miljötaxan för 2021 ska vara 900 kronor/timme.