Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-28, KF § 161, att miljötaxan för 2023 ska vara 940 kronor/timme.