Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-05, § 142 att miljötaxan för 2019 ska vara 860 kronor/timme.