Kommunfullmäktige beslutade 2023-05-08, KF § 69, att miljötaxan från och med 2023-07-01 är 1 107 kronor/timme.