Miljö- och byggkontorets uppgift är att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa och miljö. Vi arbetar för att användningen av mark och vatten sker så att en långsiktigt god hushållning tryggas.

Vi arbetar för att material, varor och energi hanteras i kretslopp samt att den biologiska mångfalden och värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och bevaras.

Det innebär att vi kontrollerar industrier, bensinstationer, jordbruk och annan verksamhet som kan vara miljöfarlig.

Till våra arbetsuppgifter hör också att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenter intresse när det gäller livsmedel.

Miljötillsynen regleras i miljöbalken med följdbestämmelser. Arbetet omfattar rådgivning, tillsynsbesök, handläggning av remisser och klagomålsärenden med mera.

Till oss vänder du dig om du har frågor om vatten, avlopp, radon, energi, buller, kompostering, naturvård och övergripande miljöfrågor.