POSOM är en del av kommunens samlade beredskap i händelse av olyckor och katastrofer och består av en ledningsgrupp där bland annat räddningstjänsten, polisen, sjukvård och kyrkan samt kommunen finns representerade. Till sin hjälp har ledningsgruppen sedan ett antal resurspersoner.

Vad gör POSOM-gruppen?

Det övergripande målet för POSOM-gruppen är att genom stödinsatser vid olyckor eller katastrofer förebygga psykisk ohälsa för direkt och indirekt drabbade. Viktigt är att i första hand bidra med hjälp till självhjälp så att den drabbade med egen kraft kan gå vidare.

Några exempel på vad POSOM-gruppen kan hjälpa till med:

  • Ge drabbade information om det inträffade, vad som kommer att hända den närmaste tiden och vilken hjälp kommunen kan ge dem.
  • Förmedla kontakter mellan de drabbade, anhöriga och andra inblandade samt räddningstjänst, landsting, polis och andra POSOM-grupper.
  • Ombesörja de mest primära behoven som till exempel kost, logi, hygien och kläder.
  • Finnas till hands för de inblandade till dess förhållandena bedöms som acceptabla.

När larmas POSOM-gruppen?

Enkelt uttryckt kan man säga att POSOM kallas in när samhällets ordinarie resurser inte räcker till. Det är räddningsledaren, kommunchef eller socialchef som avgör om POSOM ska kallas in.