Täkter prövas enligt samma bestämmelser som gäller för övriga miljöfarliga verksamheter. Det krävs, med vissa undantag, tillstånd från länsstyrelsen för att få bedriva täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter (enligt 9 kapitlet miljöbalken).

Husbehovstäkt

Med husbehovstäkt menas en täkt (till exempel grus, sand eller berg) som är öppnad av markägaren enbart för husbehov och som endast används till behov inom den egna fastigheten/brukningsenheten, till exempel för att underhålla eller bygga en väg. Normalt är husbehovstäkter inte tillståndspliktiga. Länsstyrelsen får dock föreskriva tillståndsplikt om täkten kan antas motverka hushållningen eller om den kan antas medföra en betydlig skada på miljön.

Vid uttag av mer än 10 000 ton naturgrus för markinnehavarens husbehov gäller anmälningsplikt till kommunen. En anmälan ska ske senast sex veckor före det totala uttaget i täkten överskrider 10 000 ton. Verksamhetsutövaren är skyldig att känna till omfattningen av de husbehovsuttag som görs. Detta bör ske genom dokumentation och uppmätning före, under och efter avslutad täkt. För ytterligare uppgifter gällande anmälningsplikt till kommunen kontakta miljöinspektör.

Icke tillståndspliktiga husbehovstäkter som kan komma att ändra naturmiljön väsentligt ska anmälas för samråd hos tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen). Både vad som räknas som husbehovstäkt och vad som är väsentlig ändring av naturmiljön kan vara svårt att avgöra därför bör kontakt med tillsynsmyndigheten alltid tas.

Kross- och sorteringsverk

I samband med täktverksamhet behöver man ofta använda kross- och/eller sorteringsverk. Innan man ställer upp sådant verk måste man göra en anmälan till myndighetsnämnden. Det behövs dock inte om det redan ingår i tillståndet för täkten.