Tveka inte att höra av dig till oss om du är företagare och har för avsikt att söka stöd. Vi hjälper dig att hitta rätt och stödjer dig i ansökningsprocessen.

Trots kommunens begränsade förutsättningar till finansiellt stöd, så är det absolut inte kört för enskilda företag som är i behov av finansiellt stöd för att till exempel genomföra en idé som utvecklar företaget. Det finns ett flertal offentliga aktörer i Sverige som tillhandahåller olika stöd och bidrag för att främja utvecklingen i enskilda företag.

Nedan följer lite kortfattad information kring några av de vanligaste stöden samt aktörerna hos vilka dessa stöd söks.

Länsstyrelsen i Kalmar län

Länsstyrelsen arbetar bland annat med att utveckla landsbygden genom att stödja olika aktörers idéer och engagemang för att på så sätt skapa förutsättningar för och göra det lättare att starta och driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö.

Via Landsbygdsprogrammet, som är ett sjuårigt EU-program och pågår fram till och med 2020, förmedlar Länsstyrelsen stöd till aktörer och entreprenörer på landsbygden för att starta eller utvidga företag, men också för att höja kompetensen hos företagen.

Region Kalmar län

Region Kalmar län kan ge stöd till enskilda företag samt till regionala utvecklingsprojekt. Genom stöden kan de stimulera till en hållbar utveckling och tillväxt i hela länet. Företagsstöd kan ges i form av konsultcheckar, innovationsfinansiering, samverkansprojekt, kommersiell service samt stöd till skärgårdsföretag.

Region Kalmar län har också inrättat ett projektkontor för att underlätta för kommunerna, näringslivet och övriga aktörer att söka finansiering inom EU:s olika fonder och program. Projektkontorets personal ger råd, stöd och vägledning kring allt som rör projektplanering, budget och finansiering.

Via nedanstående länk hittar du information om tillgängliga företagsstöd via Region Kalmar län.

Företagsstöd via Region Kalmar län

Astrid Lindgrens Hembygd – Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd arbetar med lokalt ledd utveckling. Fram till 2020 finns nästan 30 miljoner att söka till utvecklingsprojekt i kommunerna Nässjö, Eksjö, Vimmerby, Hultsfred, Högsby och Oskarshamn. Föreningen finansieras via EU-medel

Som tidigare nämnts så tillhandahåller ovan nämnda aktörer stöd i olika former, en del av dessa stöd riktar sig till enskilda företag, medan vissa andra stöd är avsedda för till exempel en grupp av företag som samverkar. I de flesta fall krävs dock någon form av medfinansiering från den sökande, och när det gäller finansiering via olika EU-program, krävs som oftast också någon form av offentlig finansiering.

Företagsfrämjare – organisationer med främsta uppgift att främja företagandet

Almi – Ska du göra verklighet av din idé? Vill du bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? I så fall borde du vända dig till oss på Almi. Tillsammans kan vi ta ditt företagande till en ny nivå. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Genom dotterbolaget Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential.

Det här gör Almi

Coompanion – Vill du starta eget företag tillsammans med andra, till exempel ett kooperativt företag eller vill du ha hjälp med att hitta andra samarbetsformer? Vi kan alla företagsformer men är särskilt kunniga på företagsformen ekonomisk förening... företagsformen som passar särskilt bra för företagande i ett kooperativ.

Atrinova – Atrinova arbetar med affärsutveckling, inkubator- och demoverksamhet och avknoppningar från industrin, med särskilt fokus på kunskapsintensiv och högteknologisk verksamhet. Atrinova arbetar också med särskilda och fördjupade affärsutvecklingsinsatser, bland annat för att därigenom också bevara befintliga och utveckla nya, stabila och långsiktiga arbetstillfällen i regionen, och kommersialisering av forskningsresultat. Syftet är att skapa tillväxt i regionen och därmed bevara och utöka det lokala engagemanget i regionens näringsliv.

Eldrimner – är ett nationellt centrum för småskaligt mathantverk. Eldrimner hjälper dig som är mathantverkare - i starten såväl som i utvecklingen av företaget - genom rådgivning, kurser, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte.

Näringslivsorganisationer

Företagarna – Skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Lantbrukarnas Riksförbund – Partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna.

Svenskt Näringsliv – Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige skall ha bästa möjliga villkor för att verka och växa.

Myndigheter

Arbetsförmedlingen – En rekrytering kan gå lättare än du tror. Med oss som partner får du hjälp vid nyanställningar hur dina behov än ser ut. Vi erbjuder kostnadsfria tjänster för att du snabbt ska hitta rätt medarbetare.

Bolagsverket – Vi har i uppdrag att ge goda förutsättningar för näringslivet. Vi vill skapa en bra infrastruktur för tillväxt och ge företagsamma människor de besked de behöver för att kunna förverkliga sina drömmar.

Energimyndigheten – För att Sverige ska kunna få ett hållbart energisystem måste alla göra sitt. Små och stora företag och energiintensiva industrier kan på olika sätt minska energianvändningen.

Försäkringskassan – Här finns information om de områden som Försäkringskassan ansvarar för och som du som har eget företag eller nyligen har startat eget företag kan behöva känna till.

Länsstyrelsen i Kalmar län – Statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Patent- och registreringsverket – Ger skydd och ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design.

Skatteverket – Förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar.

Svenska ESF-rådet – Statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Socialfonden i Sverige.

Tillväxtverket – Nationell myndighet som underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Vårt arbete bidrar till hållbar tillväxt.

Tullverket – Unik kompetens när det gäller varuflöden. Därför har vi det viktiga uppdraget att kontrollera varuflödet, säkerställa konkurrensneutral handel och bidra till ett säkert samhälle. Vi ska förenkla det legala och förhindra det illegala.

VINNOVA – Sveriges innovationsmyndighet har som syfte att öka konkurrenskraften hos forskare och företag i Sverige. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem.

EU-kommissionens portal

Ditt Europa – Din Chans – Praktiska råd för dig som vill göra affärer i Europa!

EU-kommissionens portal Ditt Europa riktar sig till privatpersoner och företag. Den ger praktisk information om rättigheter och möjligheter inom EU. Tonvikten ligger på realistiska gränsöverskridande situationer som till exempel vid arbete eller studier i ett annat EU-land, eller när företag vill flytta till eller öppna en ny filial i ett annat medlemsland.

Informationen är indelad i praktiska teman, användbara tips och varningar, verkliga berättelser som belyser; att varje sida hänvisar till bästa instans för vidare hjälp såsom European Consumer Centre, EURES-rådgivare, SOLVIT etc.