Den 2 juli 2014 trädde nya regler ikraft och det blev då tillåtet att bygga till mer än tidigare utan bygglov. Det du ska komma ihåg är att den tekniska prövningen för alla byggnationer kvarstår.

Du måste skicka in en anmälan med tillhörande bilagor till kommunen och du måste alltid vänta på ett startbesked innan du kan sätta igång att bygga.

En åtgärd som utförts utan bygglov kan komma att bedömas som ett så kallat svartbygge och kan då ge upphov till utdömande av sanktionsavgifter, enligt fastställd taxa. För prövning av ärenden mot plan- och bygglagen, samt för nybyggnadskartor, tas en avgift ut enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige.

För ny-, om- och tillbyggnader av större omfattning krävs det att en kontrollansvarig utses av byggherren och att denne godkänns av Miljö- och byggkontoret. En kontrollansvarig skall vara certifierad och kommer att vara ansvarig för att projektet genomförs enligt gällande lagar och förordningar, samt enligt de kontrollplaner som skall upprättas.

Förhandsbesked

Ett beslut om förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden (eller motsvarande nämnd) prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.

Byggnadsnämnden kan i beslutet bestämma de villkor som behövs för att bygglov senare ska kunna beviljas. Ett tillstånd (positivt förhandsbesked) är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom två år från dagen för beslutet, upphör tillståndet att gälla. Åtgärden får ej påbörjas innan bygglov föreligger.