Du behöver först ta reda på vad som gäller för din fastighet. Ta reda på om den omfattas av detaljplan, strandskydd eller ligger inom område för värdefull kulturmiljö. Då kan det behövas bygglov, rivningslov och anmälan för åtgärder som annars inte kräver detta.

Inom strandskyddat område måste du göra en separat ansökan för strandskyddsdispens. Även bygglovsbefriade åtgärder kan kräva strandskyddsdispens.

Hur ansöker man om bygglov?

För att ansöka om bygglov ta fram de handlingar som krävs och fyll i den bifogade ansökningsblanketten under ”Blanketter”. Du kan skicka din ansökan till miljö- och byggkontoret via post eller e-mail. Tänk på att en komplett ansökan förkortar handläggningstiden.

Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan 3 månader innan du planerar att påbörja ditt byggprojekt. På våren är det ofta mycket att göra på miljö- och byggkontoret, vilket kan förlänga ansökningsprocessen. Genom att skicka in din ansökan i tidigt skede kan vi säkerställa en smidig och effektiv handläggning av ditt ärende.

Alla ritningar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Det innebär att handlingarna ska vara ritade på vitt papper med rena svarta linjer, att alla mått ska vara korrekta och att skala ska finns med.

Det här ska en bygglovsansökan innehålla:

  • Ansökningsblankett.
  • Situationsplan.
  • Planritningar.
  • Fasadritningar.
  • Sektionsritningar.
  • Kontrollplan.
  • Övriga relevanta handlingar.

Handläggning

Handläggningstiden av ditt ärende beror på olika faktorer men främst av åtgärdens storlek och komplexitet samt om ärendet kräver kompletteringar. Om det skulle saknas någon handling eller om ritningarna inte uppfyller de fackmannamässiga kraven, kommer miljö- och byggkontoret att begära komplettering.

Från det datum att ansökan är komplett, meddelas du ett beslut inom 10 veckor. Vi strävar efter att hålla en effektiv handläggningstid för att du snabbt ska kunna komma i gång med ditt byggprojekt.

Beslut om bygglov

När alla relevanta handlingar har utvärderats och eventuella svar från grannar har inkommit, kan ett beslut om bygglov fattas. Detta beslut skickas till dig för kännedom.

Det är viktigt att vara medveten om att bygglovet inte är permanent. Om den åtgärd som lovet gäller inte påbörjas inom två år från den dag då beslutet vann laga kraft, upphör bygglovet att gälla. Dessutom måste åtgärden avslutas inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Slutbesked

När du har fullföljt alla krav och förutsättningar som anges i bygglovet och miljö- och byggkontoret inte har funnit någon anledning att ingripa, kommer ett slutbesked att utfärdas. Slutbeskedet markerar att de åtgärder som du har genomfört är i enlighet med de handlingar som har lämnats in vid ansökan om bygglov.

Vänta på slutbesked

Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän miljö- och byggkontoret har gett ett slutbesked, om inte annat beslutas. Om du använder byggnadsverket innan du har erhållit ett slutbesked kan det resultera i att en byggnadsaktionsavgift tas ut enligt Plan- och bygglagen. För att undvika onödiga påföljder och säkerställa att ditt byggprojekt genomförs enligt de gällande bestämmelserna, rekommenderar vi starkt att du inväntar slutbeskedet innan byggnaden tas i bruk.

Vad kostar ett bygglov?

Avgifter för bygglov varierar beroende på typ av åtgärd. För att få information om specifika avgifter, vänligen se Taxor och avgifter – Bygglov som ger en översikt över kostnaderna.

Förhandsbesked

Om du funderar på att bygga på en tomt och inte vill vänta på ett bygglov, kan du i stället ansöka om förhandsbesked. Förhandsbeskedet ger möjlighet att i ett tidigt skede få reda på om dina byggplaner är möjliga att genomföra på en specifik plats.

Byggnadsnämnden kan i beslutet bestämma de villkor som behövs för att bygglov senare ska kunna beviljas. Ett tillstånd (positivt förhandsbesked) är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Beslutet innebär dock inte att åtgärden får påbörjas innan bygglov och startbesked har meddelats. Görs inte ansökan om bygglov inom två år från dagen för beslutet, upphör tillståndet att gälla.

Kontakta Miljö- och byggkontoret

För att få mer information om bygglovsprocessen eller för att diskutera dina projektidéer, är du välkommen att kontakta miljö- och byggkontoret. Vi finns till hands för att svara på dina frågor, ge dig råd och hjälpa dig genom ansökningsprocessen. Snabbaste svarsvägen är via vår e-mail miljoochbygg@hogsby.se